×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: شيمي گروههاي عاملي - جلد دوم
پدیدآورندگان : شهناز رستمي زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : خواجه نصيرالدين طوسي ، چاپ اول-1377
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , , , فصل هشتم خصلت آروماتیكى و واكنشهاى جایگزینى الكتروندوستى در بنزن , مقدمه , ساختار خواص بنزن , ماهیت شیمیایى حلقه بنزن و میزان پایدارى آن , ساختارهاى رزونانسى در بنزن , تصویر اوربیتالى بنزن , تركیبهاى آروماتیك ضد آروماتیك و غیر آروماتیك , قاعده هوكل: قاعده π(+ n) الكترون , آنولن ها , یونهاى آروماتیك , تركیبهاى ناجور و حلقه آروماتیك , اكسایش حلقه بنزن , كاهش یك الكترونى بنزن (كاهش بریچ) , نامگذارى مشتق‌هاى بنزن , واكنشهاى حلقه بنزن , هالوژندار شدن بنزن , نیترودار شدن بنزن , واكنش آلكیل دار شدن فریدل كرافتس , واكنش اسیل دار شدن فریدل كرافتس , واكنش فرمیل‌دار شدن , سولفوندار شدن , سولفون زدایى مكانیسم پروتوندار شدن , مكانیسم جانشینى الكتروندوستى , اثر گروههاى استخلافى (بررسى واكنش‌پذیرى و جهت‌گیرى) , سرعت و جهت‌گیرى تولوئن در نیترودار شدن , سرعت و جهت‌گیرى متوكسى بنزن در نیترو دار شدن , سرعت و واكنش‌پذیرى گروههاى غیرفعال كننده (متا هدایت كننده) , طبقه‌بندى گروههاى استخلافى , اثر هالوژن بر جایگزینى الكتروندوستى , جهت‌گیرى در بنزن‌هاى دو استخلافى , تركیبات آروماتیك چند حلقه‌اى (حلقه‌هاى جوش خورده) , خواص فیزیكى , اكسایش نفتالن , كاهش نفتالن , واكنشهاى جایگزینى الكتروندوستى , برم‌دار شدن , نیترو دار شدن , استیل‌دار شدن , سولفوندار شدن , , تمرینات اضافى , , فصل نهم آلكیل بنزنها: آرنها , مقدمه , نامگذارى آرنها , تهیه آرنها , واكنشهاى آلكیل بنزنها , هیدروژندار شدن , واكنشهاى جایگزینى الكتروندوستى , اكسایش , كاهش آریل آلكیل كتونها , هالوژندار شدن زنجیر جانبى آكلیل بنزنها (پایدارى رادیكال بنزیل) , پایدارى كاتیون بنزیل , واكنشهاى جایگزینى هسته‌دوستى بر روى آرنها , تهیه آلكنیل بنزنها , واكنشهاى آلكنیل بنزنها , افزایش به آلكنیل بنزنهاى مزدوج , شناسایى آرنها , , تمرینات اضافى , , فصل دهم آلدهیدها و كتونها , مقدمه , ساختار گروه كربونیل , نامگذارى آلدهیدها و كتونها , خواص فیزیكى , تهیه آلدهیدها و كتونها , واكنشهاى آلدهیدها و كتونها , آبدار شدن , افزایش HCN , افزایش سدیم بى سولفیت , افزایش الكلها , افزایش مشتقهاى آمونیاك , افزایش واكنشگر گرینیار , محافظت گروه OH , اكسایش تركیبهاى كربونیل دار , كاهش تركیبهاى كربونیل دار , واكنش كانیزارو , تراكم بنزوئین , واكنش ویتیگ , اسیدیته هیدروژنهاى α , واكنش تراكم آلدولى , تمرینات اضافى , , فصل یازدهم كربوكسیلیك اسیدها , , مقدمه , ساختار , نامگذارى , خواص فیزیكى , خاصیت اسیدى كربوكسیلیك اسیدها , تهیه كربوكسیلیك اسیدها , خواص شیمیایى كربوكسیلیك اسیدها , كاهش كربوكسیلیك اسیدها , تهیه اسید كلریدها , تشكیل استر , استرى شدن با استفاده از دى ازومتان , تشكیل نمك , تشكیل آمید , تشكیل انیدرید , هالوژندار شدن اسیدهاى آلیفاتیك واكنش هل ولهارد زلینسكى , كربوكسیل زدایى از كربوكسیلیك اسیدها , دى كربوكسیلیك اسیدها , خواص شیمیایى دى كربوكسیلیك اسیدها , شناسایى كربوكسیلیك اسیدها , تمرینات اضافى , , فصل دوازدهم مشتق‌هاى كربوكسلیك اسیدها , مقدمه , ساختار و نامگذارى مشتقهاى كربوكسلیك اسیدها , خواص فیزیكى , واكنش جایگزینى هسته‌دوستى گروه اسیل , اسید كلریدها , واكنشهاى اسید كلریدها , هیدرولیز اسید كلریدها , تشكیل انیدرید , تشكیل آمید , تشكیل استر , كاهش اسید كلریدها , افزایش واكنشگرهاى آلى فلزى , , اسید انیدریدها , روش عمومى تهیه انیدریدها , واكنشهاى انیدرید اسیدها , آمیدها , روشهاى تهیه , واكنشهاى آمیدها , هیدرولیز آمیدها , كاهش آمیدها , تشكیل نیتریلها , تشكیل لاكتامها (آمیدهاى حلقوى) , استرها , روشهاى تهیه , واكنشهاى استرها , هیدرولیز استرها , شیمى فضایى واكنش , ردیابى ایزوتوپى , تشكیل آمید , واكنش استرها با الكلها (مبادله استرى) , افزایش تركیبهاى گرینیار , كاهش استرها , تشكیل لاكتون , پیرولیز استرها , نیتریلها , روشهاى تهیه, , واكنشهاى نیتریلها , هیدرولیز , كاهش نیتریلها , افزایش واكنشگر گرینیار , ایمیدها , تراكم كلیزن , تراكم كلیزن تقاطعى , پلیمرهاى تراكمى: پلى آمیدها و پلى استرها , تمرینات اضافى , , فصل سیزدهم آمینها , مقدمه , نامگذارى آمینها , ساختار آمینها , خواص فیزیكى آمینها , خصلت بازى آمینها , تهیه آمینها , واكنشهاى آمینها , آلكیل دار شدن آمینها حذف هوفمن , اسیل دار شدن آمینها , تركیب با بنزن سولفونیل كلرید , واكنش با نیترو اسید , واكنشهاى جایگزینى در آمینهاى آروماتیك , سولفوندار شدن آمینهاى آروماتیك , واكنشهاى جایگزینى بر روى نمكهاى آرن دیازونیوم , واكنش سندمیر:‌ جایگزینى گروه دیازونیوم با CNBrCl , جایگزینى با I , جایگزینى با F , جایگزینى با OH , جایگزینى با H (حذف گروه دیازونیوم) , موارد استفاده نمكهاى دیازونیوم , جفت شدن نمكهاى دیازونیوم , كاهش تركیبهاى دى‌ازو و نمك‌هاى آرن دیازونیوم, , نوآرایى بنزیدین , اكسایش آمینها , تمرینات اضافى , , فصل چهاردهم فنولها و آریل هالیدها , مقدمه , نامگذارى فنولها , خواص فیزیكى فنولها , خصلت اسیدى فنولها , تهیه فنولها , واكنشهاى فنولها , واكنشهاى مشابه با الكلها , واكنش كولب , واكنش ریمر تیمن , اكسایش فنولها , نوآرایى كلایزن , رزین‌هاى فنولى , پلى فنولها , طرز شناسایى و كاربرد فنولها , آریل هالیدها , مقدمه , خواص فیزیكى , تهیه آریل هالیدها , واكنشهاى آریل هالیدها , شواهد مكانیسم جایگزینى دو مولكولى‌ (مكانیسم افزایش حذف), , جانشینى هسته‌دوستى آروماتیكى از طریق مكانیسم حذف افزایش , روشهاى دیگر تشكیل بنزاین , تمرینات اضافى , , فصل پانزدهم طیف‌بینى , مقدمه , طیف الكترومغناطیسى , طیف‌بینى زیر قرمز , ارتعاشات مولكولى , تركیبهاى فعال و غیرفعال در ناحیه زیر قرمز , شماى یك طیف‌سنج زیر قرمز , طیف‌ زیر قرمز هیدروكربن ها , طیف مادون قرمز الكلها و آمینها , طیف‌ زیر قرمز آلدهیدها كتون‌ها و اسیدها , جذبهاى پیوندهاى كربن نیتروژن , طیف‌بینى رزونانس مغناطیسى هسته , حفاظت شدن پروتونها , تعداد علامتها , موقعیت علامتها , مساحت علامتها , شكافت اسپین اسپین , تفسیر NMR طیف ایزوپروپیل پروپیونات , ثابت جفت شدن , تفسیر طیفهاى NMR , طیف‌بینى NMR كربن(CMR)‌ , جابجایى شیمیایى , تفاوتهاى مهم بین HNMR و CNMR , تفسیر طیفهاى CNMR , طیف‌بینى فرابنفش , تفسیر طیفهاى فرابنفش, , طیف جرمى , كاربرد ایزوتوپهاى سنگینتر , دستگاهورى , الگوى شكسته شدن در طیف‌سنجى جرمى , تمرینهاى اضافى
شناسه : oai:iup.ir/2536
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/10/23
تاریخ تغییر رکورد : 1390/1/23
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.