×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: هندسه اعداد مختلط
پدیدآورندگان : محمدهادي شفيعيها (ویراستار)
محمد بهفروزي (مترجم)
هانس شورتفه‌گر (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : مركز نشر دانشگاهي ، چاپ 1-1384
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : 1 هندسه تحلیلی دایره‌هاlt;brgt;#x0D; 1 نمایش دایره ها با ماتریسهای ارمیتیlt;brgt;#x0D;2 انعكاسlt;brgt;#x0D;3 تصویر گنجنگاشتیlt;brgt;#x0D;4 دسته و كلاف دایرهlt;brgt;#x0D;5 نسبت ناهمسازlt;brgt;#x0D;2 تبدیل موبیوسlt;brgt;#x0D;6 تعریفlt;brgt;#x0D;7 روابط تصویری یك بعدی حقیقیlt;brgt;#x0D;8 مشابهت و رده بندی تبدیلهای موبیوسlt;brgt;#x0D;9 رده بندی پادهمنگاریهاlt;brgt;#x0D;10 بارست یك تبدیل موبیوسlt;brgt;#x0D;11 ویژگی هندسی تبدیل موبیوسlt;brgt;#x0D;3 هندسه های نااقلیدسی دوبعدیlt;brgt;#x0D;12 زیرگروههای تبدیل موبیوسlt;brgt;#x0D;13 هندسه یك گروه تبدیلlt;brgt;#x0D;14 هندسه هذلولیlt;brgt;#x0D;15 هندسه كروی و بیضویlt;brgt;#x0D;
یادداشت :
كتاب روشنگر استاد شورتفه‌گر از نخستین سال انتشارش، 1962، از نظریة هندسی توابع تحلیلی و نیز ارتباط بین شاخه‌های مختلف هندسه، مفهوم عمیق‌تری پدید آورده، كه تحسین همگان را برانگیخته است. توجه عمده در این مبحث به اشتراك هندسه، آنالیز، و جبر است كه عرضة آنها، روی هم‌رفته، در سطح نسبتا پیشرفته‌ای صورت گرفته است. ولی تكیة زیادی بر ارائة دقیق جزئیات و بسط یك تكنیك جبری مناسب دارد. مؤلف در سه فصل كلی با وضوح و ظرافتی خاص به موضوع خود نزدیك می‌شود. در فصل اول، یعنی در مبحث هندسة تحلیلی دایره‌ها، به موضوعهایی از قبیل نمایش دایره‌ها توسط ماتریسهای ارمیتی، انعكاس، تصویر گنگاشتی و نسبتهای ناهمساز پرداخته است. در فصل دوم تبدیل موبیوس را عمیقاً مورد بررسی قرار داده است: خواص مقدماتی آن، پادهمنگاریها، بارشت و مشخصات هندسی آن، در فصل آخر یعنی در مبحث هندسه‌های نااقلیدسی در صفحه، از زیرگروههای تبدیلهای موبیوس، هندسة یك گروه تبدیل، هندسة هذلولوی و هندسة كروی و بیضوی صحبت به میان آورده است. استاد شورتفه‌گر به این چاپ دووژ چهار پیوست تازه و یك كتابنامة تكمیلی افزوده است.
شناسه : oai:iup.ir/749
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1392/7/9
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.