×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: زيست شناسي عمومي
پدیدآورندگان : ميرمويدي، علي نقي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه رازي كرمانشاه ، چاپ اول-1386
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , , , , فصل اول تئورى سلولى , جدول طبقه‌بندى WHITAKER , جدول تفاوت بین پروكاریوت ها و یوكاریوت‌ها , فصل دوم , اسپیروپلاسما , ویروس‌ها , شكل ساختمانى فاژ باسیل كولى , باكتریوفاژ باسیلوس سوبتلیس , ویروئید PSTV , باكتریوفاژ T , ویروس TMV , پریون‌ها , فصل سوم ساختمان میكروسكوپ نورى , میكروسكوپ نورى , كالیبراسیون عدسى چشمى , میكروسكوپ مورد استفاده لوونهوك , استرئومیكروسكوپ ویلد , میكروسكوپى فلورسانت , میكروسكوپ كانون مشترك , میكروسكوپى تحریك شونده توسط فوتون هاى متعدد , میكروسكوپ الكترونى , میكروسكوپ الكترونى اسكانینگ و STEM , میكروسكوپ الكترونى ترانزمیشن , مقایسه میكروسكوپ الكترونى ترانزمیشن و STEM , رنگ‌آمیزى منفى , میكروتوم , كریوستات و الترامیكروتوم و سانتریفوژ , روش خوردكردن و جداكردن اجزاء سلول , تعیین توالى DNA بصورت اتوماتیك , بیان ژن‌هاى كلون شده , تكثیر DNA بوسیله PCR , تشخیص اسیدهاى نوكلئیك و پروتئین‌ها , , ساوترن بلاتینگ SOUTHERN BLOTTING , نورترن بلاتینگNORTHERN BLOTTING , "هیپریدیزاسیون داخلى سلولى" , وسترن بلاتینگWESTERN BLOTTING , ایمونوپرسى پیتاسیون , استفاده از پروب ها براى غربالگرى كتابخانه DNA نوتركیب , تجزیه و تحلیل عمل ژن‌ها در مخمرها , كلون كردن ژن‌هاى مخمر , فصل چهارم غشاء سلول و تراوایى , ساختمان كلى سلول‌هاى یوكاریوت , غشاء سلولى سلول‌هاى یوكاریوت , تعادل الكتروشیمیایى , انتقال بطنى و فعال , كانالهاى عبور آب در دیواره سلول‌ها , كانالهاى آبWATER CHANNELS , كانالهاى عبور یون , ساختمان و عمل كانال یون پتاسیم K+ در غشاء باكترى استروپتومایسیس لیویدوس (PDBID BL) STREPTOMYCES LIVIDUS , كانال سدیم نورون داراى دروازه ولتاژ , شكل ساختمانى كانال یونى مربوط به گیرنده استیل كولین , فصل پنجم تركیبات شیمیائى موجود در سلول , پروتئین‌ها , ساختمان اولیه پروتئین , ساختمان ثانویه پروتئین , ساختمان سوم و چهارم پروتئین , پیوندهاى موجود در ساختمان پروتئین‌ها , قندها (كربوهیدرات‌ها) , لیپیدها , اسیدهاى نوكلئیك , ساختمانRNA , ساختمان TRNA , فصل ششم آنزیم‌ها , كنتیك آنزیم‌ها , خط فعالیت آنزیمى لاین‌ویور و بورك (LINEWEAVER BURK) , مهار كننده‌ها , ایزوآنزیم‌ ها , آنزیم‌ها در دو سطح كاتالیز و سطح ژن (سنتز آنزیم) تنظیم مى‌شوند , كنترل ژنتیكى و كاتالیز , , تبدیل شدن اشكال مختلف آنزیم به یكدیگر و مدل ساترلند , تنظیم متابولیسم گلیكوژن توسط هورمون , فصل هفتم , میتوكندرى‌ها و تنفس سلول , گلیكولیز , تخمیر , چرخه كربس , زنجیره تنفسى و فسفوریلاسیون اكسیداتیو , اكسیداسیون كامل گلوكوز ایجادیامولكول ATP مى‌كند , شاتل گلیسرول فسفات , سازمان‌بندى مولكولى و اعمال میتوكندرى ها , جریان الكترون‌ها و شیب پتانسیل , زنجیره تنفسى حاوى سه مجموعه آنزیمى است , ATPASE‌ موجود در میتوكندرى و ذره F , فرضیه شیمیواوسموتیك , زیرواحدهاى Βآنزیم ATP SYNTHASE , براى سنتز ATP محل پیوند مى‌بایست دچار مكانیسم چرخشى گردد , , مصرف اكسیژن و تولیدATP , فصل هشتم «دیواره سلول گیاهى» , تركیبات موجود در دیواره سلول گیاهى , پلاسمادسماتا PLASMADESMATA , سیتوپلاسم سلول گیاهى , میتوكندریهاى سلول‌هاى گیاهى , رشد بذر گیاه , فصل نهم گلى‌اكسى‌زوم GLYOXYSOME , سیكلى گلى‌اكسیلات , پراكسى‌زوم‌ها PEROXISOMES , پراكسى‌زوم‌ها و متابولیسم آب اكسیژنه و بتااكسیداسیون , پراكسى‌زوم‌هاى گیاهان , فصل دهم كلروپلاست و سایر پلاستیدها , شكل كلروپلاست , ساختمان كلروپلاست , سازمان‌بندى مولكولى تلاكوئیدها , مجموعه‌هاى كلروفیل پروتئین موجود در غشاء تلاكوئید , ساختمان تلاكوئید با استفاده از روش انجماد شكستگى بافت , فتوسنتز PHOTOSYNTHESIS , زنجیر انتقال الكترون , جفت شدن شیمیو اوسموتیك , واكنش‌هاى تاریكى فتوسنتز یا سیكل PCR , گیاهان C , فصل یازدهم هسته و دوره سلولى , هیستون‌ها HISTONES , نوكلئوزوم‌ها و كروموزوم‌ها , مراحل موجود در مرحله پروفاز مییوز , , میتوز و میئوز MITOSIS amp; MEIOSIS , میتوز MITOSIS , میئوز MEIOSIS , فصل دوازدهم همانندسازى DNA , چنگال همانندسازى , محل‌هاى شروع همانندسازى , تلومرها و تلومراز , فصل سیزدهم نقش آنزیم RNA پلیمراز در رونویسى از روى DNA , مرحله طویل شدن , رپرسورها و كنترل منفى رونویسى , كنترل مثبت رونویسى , آنزیم‌هاى RNA پلیمراز یوكاریوت‌ها و فاكتورهاى كلى رونویسى , RNA پلیمرازهاى یوكاریوت ها , فاكتورهاى عمومى و شروع كننده رونویسى توسط آنزیم RNA پلیمراز II , نقش آنزیم‌هاى RNA پلیمرازIو III در عمل رونویسى , تنظیم رونویسى در یوكاریوت‌ها , پروتئین تنظیم‌كننده رونویسى , ساختمان و عمل فعال كننده‌هاى رونویسى , رپرسورهاى یوكاریوت , پردازشRNA , M RNA یوكاریوت‌ها در انتهاى ΄ داراى یك سرپوش (CAP) ‌مى‌شود , RNA ‌ها در چسباندن (SPLICING) اینترون‌ها نقش دارند , M RNA مربوط به یوكاریوت‌ها داراى ساختمان خاصى در انتهاى ΄ مى‌باشد , پردازش RRAN و TRAN , نقش آنزیم‌هاى RAN بعنوان كاتالیست , خصوصیات آنزیمى اینترون‌هاى دسته اول , خصوصیات سایر ریبوزیم‌ها , آنزیم ترانس كریپتاز معكوس از روى RAN ویروس DNA‌ سنتز مى‌كند , برخى از رتروویروس ها باعث ایجاد سرطان و ایدز مى‌شوند , منشاء تكاملى مشترك ترانس پوزون‌ها رتروویروس ها و اینترون ها , , فصل چهاردهم سنتز پروتئین PROTEIN SYNTHESIS , كنترل رونویسى در سلولهاى پروكاریوت , اوپرون لاكتوز در باكترى اشرشیاكولى , كد ژنتیكى GENETIC CODE , سنتز پروتئین در پروكاریو‌ت‌ها , طویل شدن زنجیر پلى‌پپتید در پروكاریو‌ت‌هاELONGATION , ختم شدن سنتز زنجیر پلى‌پپتید (TERMINATION) , سنتز پروتئین در موجودات یوكاریوت , طویل شدن و ختم زنجیر در یوكاریوت‌ها , پلى‌ریبوزوم‌ها POLYRIBOSOMES , فصل پانزدهم تولیدمثل در گیاهان دانه‌دار , دستگاه تناسلى نر , دستگاه تناسلى ماده , گرده‌افشانى و لقاح , تشكیل جنین و دانه , رده‌بندى گیاهان با استفاده از تزئینات موجود بر گرده , كشت سلول‌هاى گیاهى , فصل شانزدهم تولیدمثل در پستانداران , شكل و ساختمان اسپرماتوزوئید , تخمدان:‌OVARY , مئیوز در زنان , مئیوز در مردان , دوره جنسى پستانداران, , تشكیل جنین و نمو جنینى , نمو جنین FETUS DEVELOPMENT , آمنیوسنتز , فصل هفدهم غذا و تغذیه , پلى‌ساكاریدها POLYSACHARIDES , هضم و جذب كربوهیدرات‌ها , لیپیدها LIPIDS , هضم و جذب و انتقال لیپیدها , پروتئین‌ها PROTEIN , اعمال پروتئین‌ها در بدن انسان , عمل هضم جذب و انتقال پروتئین‌ها در بدن انسان , كیفیت پروتئین‌PROTEIN QUALITY , منابع تأمین پروتئین‌ , تعریف(RECOMMENDED DIETARY ALLOWANCES) RDA , بیماریهاى ناشى از مصرف كمتر از اندازه پروتئین‌ , بیمارى كواشیوركور , مقدار متابولیسم پایه BASAL METABOLISM , حرارت‌زایىTHERMOGENESIS , معادله ما بین انرژى جذب شده و مصرف شده , فصل هیجدهم ویتامین‌هاVITAMINS , ویتامین‌هاى محلول در چربى , ویتامین A , بیمارى زروفتالمیا XEROHPTALMIA , ویتامینD , راشى‌تیسم RICKETS , خطرات مصرف بیش از اندازه ویتامین D , ویتامینE , ویتامینK , ویتامین‌هاى محلول در آب , ویتامین B (ریبوفلاوین) RIBOFLAVIN , نیاسین (ویتامین B) , اسید پانتوتنیك (ویتامین B) , بیوتین (ویتامین H) , فولات FOLATE , ویتامینB(پیریدوكسین), , ویتامینB(فولیك اسید) , ویتامینB , ویتامینC , فصل نوزدهم مواد معدنى مهم MAJOR MINERALS , مواد معدنى كم اهمیت‌تر MINERALSMINOR , فصل بیستم فواید و مضار مواد افزودنى به غذاها , نگهدارنده‌ها PERSERVATIVES , رنگ‌هاى تضمین‌نشده و تضمین شده , طعم‌هایى كه به غذاها افزوده مى‌شود , شیرین كننده‌هاى غیرغذایى (بدون كالرى) و كالورى زا , فصل بیست و یكم مشخصات دستجات عمده پروكاریوت ها , سیانوباكتریها CYANOBACTERIA , باكتریهاى فتوتروفیك , اسپیروكت ها: SPIROCHETES , خانواده پسودوموناداسیه و ریزوبیاسیه , خانواده متیل موناداسیه و هالوباكتریاسیه , خانواده انتروباكتریاسه ENTEROBACTERIACEAE , خانواده ویبریوناسیه VIBRIONACEAE , خانواده استرپتوكوكاسیه STREPTPCOCCAVEAE, , باكتریهاى مولد اندوسپور , سیاه‌زخم ANTHRAX , خانواده میكوباكتریاسه MYCOBACTERIACEAE , خانواده استرپتومیستاسیه STREPTOMYCETACEAE , ریكتزیاها RICKETTSIA , جدول آنتى‌بیوتیك هاى مهم , مواد شیمیائى درمانى كه مانع سنتز اسیدهاى نوكلئیك در باكترى‌ها میشوند , , فصل بیست ودوم ویروس‌ها VIRUSES , ویروس تب برفكى FOOT AND MOUSE VIRUS , رینوویروس‌ها , توگا ویروسها TOGAVIRUSES ویروس سرخجه , میگزو ویروس‌ها MYXOVIRUSES , ویروس آنفلونزاى پرندگان , ویروس آنفلونزا انسانىINFLUENZA VIRUS , پارامیگزو ویروس‌ها PARAMYXOVIRUSES , ویروس اوریونMUMPS VIRUSو ویروس سرخك , رابدو ویروس ‌ها RHABDOVIRUSES , ویروس‌هاى حاوى DNA ویروس آبله‌مرغان (VARICELLA) , رترو ویروس‌ها RETROVIRUSES , جدول واكسیناسیون , فصل بیست و سوم قوانین مندلى توارثMENDELIAN LAWS OF INHERITANCE , ژنوتیپ و فنوتیپ GENOTYPE amp; PHENOTYPE , قانون جور شدن مستقل ژنها LAW OF INDEPENDENT ASSORTEMENT , پیوستگى ژن‌ها GENE LINKAGE , نوتركیبى و پیوستگى RECOMBINATION amp; LINKAGE , نوروسپورا (كفك نان) NEUROSPORA CRASSA , یوپلوئیدى EUPLOIDY , آلوپلى‌پلوئیدى ALLOPOLYPLOIDY , آن‌یوپلوئیدى ANEUPLOIDY , موتاژن‌هاى شیمیائى و تشعشات , جهش‌هاى سلولهاى ژرمینال GERM CELL’S MUTATIONS , نقصان دوبرابر شدن ترانس‌لوكاسیون انورسیون , ایزوكروموزم‌ها ISOCHROMOSOMES , تبادل كروماتیدهاى خواهر , سلول‌هاى پایه جنینىEMBRYONIC STEM CELLS , انتقال ژن در سلول‌هاى گیاهى , موتاژنز DNA كلون شده , كشت سلول جانورى , اصطلاحات مورد استفاده در كتاب با شماره صفحات مربوطه ,, منابع فارسى و لاتین و اینترنتى
شناسه : oai:iup.ir/3023
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/3/17
تاریخ تغییر رکورد : 1389/11/10
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.