×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مرزهاي نو
عنوان: اخبارهفته
پدیدآورندگان : مدير مسوول: اگوستوس س جي-تئودور ؛ سردبير: واليه مور (پديدآور)
واليه مور (پديدآور)
اگوستوس س جي-تئودور (پديدآور)
نوع : تصوير
جنس : نشریه
الكترونيكي
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : علوم انساني
ايالات متحده
ايران--روابط خارجي-ايالات متحده
وضعیت نشر : تهران(ايران) : اداره اطلاعات آمريكا در ايران ، 1351-1357
مخاطب : خاص
یادداشت :
اولين سال انتشار: [‎۱۳۳۴] (مرزهاي نو: آذر‎۱۳۴۳) ترتيب انتشار: هفتگي/دوهفتگي/ماهانه دوره تاریخی : پهلوی
شناسه : 3346089
تاریخ ایجاد رکورد : 1399/8/5
تاریخ تغییر رکورد : 1399/8/17
ملحقات : ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ IE6+شيوه دسترسي: شبکه جهاني وبداده هاي الکترونيکييادداشتها: از سال ‎۸ ش‎۱۱ با عنوان مرزهاي نو منتشر شده است. جلد اول اخبار هفته به شکل بولتن در قطع بزرگ چاپ شده و آخرين شماره آن‎۷۵ بوده است(ج‎۱ ش‎۷۵) اموالي ‎۲۲۷۴ در دفتر ثبت روزنامه ها ولي مجلد در مخزن مجلات قرار دارد. نوع: سياسي/ فرهنگي روش: تحليلي/ خبري موجودي يکپارچه: م.مجله س‎۱ ش۱۰-‎۱۶و۱۸-‎۲۲و۲۴-‎۲۹و۳۱-‎۴۲و‎۴۴و‎۴۷و‎۴۹و۵۸-‎۶۰و۶۲-‎۶۳و‎۶۵و۶۷-‎۷۱و۷۳-۷۵(۲۸/۱۰/۱۳۳۴-۵/۲/‎۱۳۳۶) س‎۲ ش۱-‎۵۲(ارديبهشت‎۱۳۳۶-ارديبهشت‎۱۳۳۷) س‎۳ ش۱-‎۵۲(ارديبهشت‎۱۳۳۷-ارديبهشت‎۱۳۳۸) س‎۴ ش۲-‎۸(ارديبهشت-اسفند‎۱۳۳۸) س‎۴ ش۱۰-‎۲۰(ارديبهشت-اسفند‎۱۳۳۸) س‎۴ ش‎۲۲(ارديبهشت-اسفند‎۱۳۳۸) س‎۴ ش۲۴-‎۴۳و۴۵-‎۵۲(ارديبهشت‎۱۳۳۸-ارديبهشت‎۱۳۳۹) س‎۵ ش۱-‎۳۳(خرداد‎۱۳۳۹-تير‎۱۳۴۰) س‎۶ ش۱-‎۱۸(تير‎۱۳۴۰-تير‎۱۳۴۱) س‎۷ ش۱-‎۱۴(مرداد‎۱۳۴۱-آبان‎۱۳۴۲) س‎۸ ش۱-‎۱۲(بهمن‎۱۳۴۲-دي‎۱۳۴۳) س‎۹ ش۱-‎۱۲(بهمن‎۱۳۴۳-دي‎۱۳۴۴) س‎۱۰ ش۱-‎۹(اسفند‎۱۳۴۴-دي‎۱۳۴۵) س‎۱۱ ش۱-۵ (۱۳۴۵-‎۱۳۴۶) س‎۱۱ ش۶-۸(‎۱۳۴۶) س‎۱۲ ش۱-۴(‎۱۳۴۷) س‎۱۲ ش۶-۱۰(‎۱۳۴۷) س‎۱۲ ش۱۲(‎۱۳۴۷) س‎۱۳ ش۱-۵(‎۱۳۴۸) س‎۱۳ ش۷-۱۰(‎۱۳۴۸) س۱۴ ۲-۱۲(‎۱۳۴۸-آذر‎۱۳۴۹) س‎۱۵ ش۱-‎۱۲(دي‎۱۳۴۹-آذر‎۱۳۵۰) س‎۱۶ ش۱-‎۱۲(دي‎۱۳۵۰-آذر‎۱۳۵۱) س‎۱۷ ش۱-‎۱۲(دي‎۱۳۵۱-آذر‎۱۳۵۲) س‎۱۸ ش۱-‎۱۲(دي‎۱۳۵۲-آذر‎۱۳۵۳) س‎۱۹ ش۱-‎۱۱(دي‎۱۳۵۳-آدر‎۱۳۵۴) س‎۲۰ ش۱-‎۱۱(دي‎۱۳۵۴-آذر‎۱۳۵۵) س‎۲۱ ش۱-‎۱۱(دي‎۱۳۵۵-آذر‎۱۳۵۶) س‎۲۲ ش۱-۱۰(۱۳۵۶-‎۱۳۵۷) ضمائم: دوره‎۷ ش‎۷+شماره مخصوص دوره‎۷ ش‎۱۴+ضميمه مرزهاي نو شماره مخصوص ديدار شاه از آمريکا(تابستان‎۱۳۴۳) مخزن استاد گلبن س ‎۵ ش ‎۲۲ (دي ‎۱۳۳۹) س: ‎۹، ش: ‎۱۰ (آبان ‎۱۳۴۴) س: ‎۱۱ ش: ‎۹ (دي ‎۱۳۴۵) س: ‎۱۱، ش: ‎۵ (ارديبهشت ‎۱۳۴۶) س: ‎۱۱، ش: ‎۸ (مرداد ‎۱۳۴۶) س: ‎۱۲ ش: ۲ - ‎۳ (بهمن - اسفند ‎۱۳۴۶) س: ‎۱۲، ش: ‎۱۲ (آبان ‎۱۳۴۷) س: ‎۱۳، ش: ۳ - ‎۵ (اسفند ‎۱۳۴۷ - ارديبهشت ‎۱۳۴۸) س: ‎۱۳، ش: ‎۸ (مرداد ‎۱۳۴۸) س: ‎۱۴، ش: ۴ - ‎۵ (فروردين - ارديبهشت ‎۱۳۴۹) س: ‎۱۴، ش: ۱۰ - ‎۱۲ (مهر - آذر ‎۱۳۴۹) س: ‎۱۵، ش: ‎۱ (دي ‎۱۳۴۹) س: ‎۱۵، ش: ‎۳ (اسفند ‎۱۳۴۹) س: ‎۱۵، ش: ‎۵ (ارديبهشت ‎۱۳۵۰) س: ‎۱۵، ش: ۷ - ‎۱۱ (تير - آبان ‎۱۳۵۰) س: ‎۱۶، ش: ۱ - ‎۹ (دي ‎۱۳۵۰ - شهريور ‎۱۳۵۱) س: ‎۱۶، ش: ۱۱ - ‎۱۲ (آبان - آذر ‎۱۳۵۱) س: ‎۱۷، ش: ۲ - ‎۱۲ (بهمن ‎۱۳۵۱ - آذر ‎۱۳۵۲) س: ‎۱۸، ش: ۱ - ‎۱۲ (دي ‎۱۳۵۲ - آذر ‎۱۳۵۳) س: ‎۱۹، ش: ۱ - ‎۱۱ (دي ‎۱۳۵۳ - آذر ‎۱۳۵۴) س: ‎۲۰، ش: ۱ - ‎۱۱ (دي ‎۱۳۵۴ - آذر ‎۱۳۵۵) س: ‎۲۱، ش: ۱ - ‎۱۱ (دي ‎۱۳۵۵ - آذر ‎۱۳۵۶) س: ‎۲۲، ش: ۱ - ‎۲ (دي - بهمن ‎۱۳۵۶) س: ‎۲۲، ش: ۴ - ‎۷ (فروردين - مرداد ‎۱۳۵۷) س: ‎۲۲، ش: ‎۹ (مهر ‎۱۳۵۷) مخزن استادسيدفريد قاسمي دوره‎۸ ش‎۱۱ (آذر‎۱۳۴۳) دوره‎۱۳ ش‎۷ [بي تا] دروه‎۱۷ ش‎۹ (شهريور‎۱۳۵۲) کتابخانه وزيري يزد س‎۲ ش۶، ۱۱، ۱۴-۱۵، ۱۷-۲۶، ۲۸-۳۵، ۳۷-۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۵-‎۵۲( مرداد ‎۱۳۳۶-ارديبهشت‎۱۳۳۷) س‎۳ش۱-۲۱، ۲۳-۳۳، ۳۵-‎۵۲(ارديبهشت ‎۱۳۳۷-ارديبهشت ‎۱۳۳۸) س‎۴ش۱-۳۱، ۳۳-۳۴، ۳۶، ۳۸-۴۰، ۴۲-۴۴، ۴۶، ۴۸-‎۵۲(ارديبهشت ‎۱۳۳۸-ارديبهشت ‎۱۳۳۹) س‎۵ش۱-۱۴، ۱۶-‎۳۲(خرداد ‎۱۳۳۹-تير ‎۱۳۴۰) س‎۶ش۱-‎۱۸(تير ‎۱۳۴۰-تير ‎۱۳۴۱) س‎۷ش۱-۶، ۸-۱۰، ۱۲-‎۱۴(تير ‎۱۳۴۱-آبان ‎۱۳۴۲) س‎۸ش۱-۳، ۵-۹، ۱۱-‎۱۲(مرداد ‎۱۳۴۲-دي ‎۱۳۴۳) س‎۹ش۱-۳، ۶-۷، ۹، ۱۱-‎۱۲(بهمن ‎۱۳۴۳-دي ‎۱۳۴۴) س‎۱۰ش۱-‎۹(اسفند ‎۱۳۴۴-دي ‎۱۳۴۵) س‎۱۱ش۱-۵، ۷-۸(۱۳۴۵-‎۱۳۴۶) س‎۱۲ش۱، ۴-۱۲(‎۱۳۴۷) س‎۱۳ش ۲-۶، ۸، ۱۰(‎۱۳۴۸) س‎۱۴ش۳، ۵، ۷، ‎۹(اسفند ‎۱۳۴۸-شهريور ‎۱۳۴۹) س‎۱۵ش۱-۴، ۷، ۱۰-‎۱۲(دي ‎۱۳۴۹-آذر ‎۱۳۵۰) س‎۱۶ش۲، ۹، ۱۱-‎۱۲(بهمن ‎۱۳۵۰-آذر ‎۱۳۵۱) س‎۱۷ش۱-‎۱۲(دي ‎۱۳۵۱-آذر ‎۱۳۵۲) س‎۱۸ش۱، ۵، ۱۱-‎۱۲(دي ‎۱۳۵۲-آذر ‎۱۳۵۳) س‎۱۹ش۱-‎۱۱(دي ‎۱۳۵۳-آذر ‎۱۳۵۴) س‎۲۰ش۱-۲، ۴-‎۱۱(دي ‎۱۳۵۴-آذر ‎۱۳۵۵) س‎۲۱ش۱-۱۱(۱۳۵۵-‎۱۳۵۶) س‎۲۲ش۱-۸(۱۳۵۶-‎۱۳۵۷) کتابخانه وزيري يزد: ويژه نامه ها س‎۱۳ش۴-‎۵: شماره مخصوص وضع جغرافيائي آمريکا(خرداد -تير ‎۱۳۴۸) س‎۱۹ش‎۹: شماره مخصوص به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس انجمن ايران و آمريکا(مهر ‎۱۳۵۴) نشاني ناشر: تهران: صباي شمالي، اداره اطلاعات آمريکا
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.