×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رابطه ويژگي هاي ادراك شده خانواده اصلي و فعلي و ساختار قدرت درخانواده با رضايت زناشويي زنان
پدیدآورندگان : خديجه ليثي (پديدآور)
سعيده بزازيان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي ادراك شده خانواده اصلي و فعلي و ساختار قدرت در خانواده با رضايتزناشويي زنان پرستار متاهل بيمارستانهاي دولتي شهرستان خوي بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود وجهتانجام پژوهش 80نفر از زنان پرستار متاهل به وسيله نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه هاي ساختار قدرت درخانواده و مقياس خانواده اصلي و مقياس خانواده فعلي وپرسشنامه رضايت زناشويي انريچ در اختيار آنها قرارداده شد..نتايجتحليل همبستگي پيرسون نشان داد بين ساختار قدرت در خانواده با رضايت زناشويي همبستگي مثبت ( r=0/337)و معنادار درسطح آلفاي(P≥ 0/01)وجود دارد و همچنين بين ويژگي هاي ادراك شده خانواده اصلي و فعلي با رضايت زناشويي به ترتيبهمبستگي مثبت و معنادار(r=0/402 )و( r=0/342 )در سطح آلفاي( P≥ 0/01)وجود دارد.بين ساختار قدرت در خانواده وويژگي هاي ادراك شده خانواده اصلي و فعلي با رضايت زناشويي همبستگي مثبت( r= 0/449)و معنادار در سطح آلفاي(P≥ 0/01)وجود دارد نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد ميزان Fمحاسبه شده( 6/413)در سطح ( P≥ 0/01)معني داراست و ميتوان نتيجه گرفت كه با 99درصد اطمينان بين ساختار قدرت در خانواده و ويژگي هاي ادراك شده خانواده اصلي وفعلي با رضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد. با توجه به يافته ها مي توان نتيجه گرفت كه هر چه قدر توزيع قدرت درخانواده متقارن تر باشد و زن و شوهر حقوق يكساني در تصميم گيري و ساير مسايل زندگي داشته باشند رضايت بيشتري اززندگي زناشويي خواهند داشت و همچنين هر چقدر زوجين ميزان صميميت و استقلال بيشتري در زندگي چه در خانواده پدرييا اصلي و چه در زندگي با همسرشان را حس كنند و به تبع آن فضاي خانواده سالم تر باشد نيز ميزان رضايت زوجين از زندگيشانبالا خواهد رفت
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICPE02-ICPE02_098.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/16
تاریخ تغییر رکورد : 1396/11/22
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.