×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: حشره شناسي كشاورزي، آفات و كنترل آنها
پدیدآورندگان : ميرمويدي، علي نقي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : دانشگاه رازي كرمانشاه ، چاپ دوم-1385
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , مقدمه , طبقه‌بندى جانوران , مشخصات رده‌ى حشرات CLASS INSECTA , طبقه‌بندى حشرات CLASSIFICATION OF THE CLASS INSECTA ,اگزوپتریگوت‌ها EXOPTERYGOTES ,حشرات متعلق به دسته اگزوپتریگوت ‌ EXOPTERYGOTES , فیلوژنى حشرات (شجره‌نامه‌ى تكاملى حشرات) ,گروه‌هاى راست‌بالان مانندها ORTHOPTEROIDE ,گروههاى خرطوم مفصلى مانندها HEMIPTEROIDE , ساختمان عمومى بدن یك حشره , پوست (جلد) حشرات , «حلقه‌بندى حلقه‌هاى بدن در حشرات» , سر حشرات HEAD , «شاخك‌ها (آنتن‌هاى) حشرات»THE ANTENNA ,شاخك چماقىCLAVATE ANTENNA : ,شاخك گرزىCAPITATE ANTENNA : ,شاخك ورقىLAMELLATE ANTENNA : ,شاخك بادبزنى FLABELLATE ANTENNA: ,شاخك زانویى GENICULATE ANTENNA : ,شاخك پر مانند PLUMOSE ANTENNA: ,شاخك داراى آریستا ARISTATE ANTENNA: ,شاخك نیزه‌اى STYLATE ANTENNA: , «شاخك و نقش آن در حشرات» , «نقش شاخك به عنوان اندام حس بساوایى» , «نقش شاخك‌ها به عنوان اندام حس چشایى» , «نقش شاخك‌ها به عنوان اندام حس بویایى» , «شاخك‌ها به عنوان اندام‌هاى محرك» , «قطعات دهانى حشرات» ,قطعات دهانى ساینده MANDIBULATE MOUTHPARTS, , «قطعات دهانى حشرات مكنده» , «قطعات دهانى ناجوربالان» (HETEROPTERA) «و جوربالان» (HOMOPTERA) , «قطعات دهانى دوبالان» , قطعات دهانى پروانه‌ها , «ساختمان قفس سینه (اسكلریتهاى قفس سینه)» در حشرات , «ساختمان پا در حشرات»‌ , «بال‌هاى حشرات INSECT WINGS» , رگبال‌هاى بال حشرات WING’S VENATION , «ساختمان شكم حشرات»ABDOMEN OF INSECTS , آناتومى داخلى بدن حشرات , اسكلت داخلى حشرات (اندواسكلتون ENDOSKETON , «دستگاه ماهیچه‌اى در حشرات» , «دستگاه گوارش حشرات» , استومادیومSTOMADEUM یا روده‌ى جلویى , «روده میانى یا MESENTERON» , «روده‌ى عقبى یا پروكتادیوم PROCTADEUM» , «اطاق تصفیه FILTER CHAMBER» , «دستگاه گردش خون حشرات CIRCULATORY SYSTEM» , «دستگاه تراشه‌اىTRACHEAL SYSTEM »‌ , دستگاههاى دفعى حشرات EXCRETORY SYSTEM , «دستگاه تولیدمثل حشرات REPRODUCTIVE SYSTEM» , «دستگاه تولیدمثل حشرات ماده FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM» , تخمدان‌ها و اوواریول‌ها در حشرات ماده , «اوواریول‌ها OVARIOLES» , دستگاه تولید مثل حشرات نر MALE REPRODUCTIVE SYSTEM , انواع تولیدمثل در حشرات , «زنده‌زایىVIVIPARITY » ,تخم زنده‌زایىOVOVIVIPARITY ,زنده‌زایى ادنوتروفیك ADENOTROPHIC VIRIPARITY ,زنده‌زایى هموسیلىHEMOCOELIC VIVIPARITY , ,زنده‌زایى با جفت دروغین PSEUDOPLACENTAL VIVIPARITY , «بكرزایى (PARTHENOGENESIS)» , «نرزایى اختیارى هاپلوئید HAPLOID FACULTATIVE ARRHENOTOKY» , ماده‌زایى اختیارى FACULTATIVE THELYTOKY , «ماده‌زایى اجبارى OBLIGATE THELYTOKY» , بكرزایى دوره‌یى در شته‌ها و زنبورهایى سى‌نى‌پیده , «پدوژنز PAEDOGENSIS» , «چند جنینى POLYEMBRYONY» , «هرمافرودیتیسم HERMAPHRODITISM» , عقیم شدن CASTRATION ,عقیم شدن فیزیولوژیكى PHYSIOLOGICAL CASTRATION , عقیم شدن میزبان در اثر وجود انگل در داخل بدنش , جسم چربى THE FAT BODY , دستگاه عصبى حشرات NERVOUS SYSTEM , اندام‌هاى حسى SENSE ORGANS , حواس شیمیایى حشرات , حواس مكانیكى , اندام‌هاى شنوایى , سن‌سیلاهاى موجود بر آنتن حشرات , سن سیلاآمپولاسئوم SENSILLA AMPULACEUM گیرنده گازكربنیك , سن سیلیوم تشخیص دهنده اشعه مادون قرمز در حشرات , «تشخیص منبع تشعشع اشعه مادون قرمز» توسط سن‌هاى خونخوار , اندامهاى درك حرارت و رطوبت در مگس‌هاى دوزوفیلا , «اندام فتوولتائیك در پوست زنبور شرقى» , اندام‌هاى بینایى حشرات , تعیین جنسیت در حشرات SEX DETERMINATION , «رشد و دگردیسى در حشرات» , تخم حشرات INSECT EGGS , رشد جنینى تخم , , «چند جنینىPOLEMBRYONY » , «رشد بعد از زندگى جنینىPOSTEMBRYONIC DEVELOPMENT » , هورمونى جوانى JUVENILE HORMONE , جسم آلاتا یا كورپوراآلاتا CORPUS ALLATUM و كنترل دگردیسى , تغییرات بافتى موجود در هنگام دگردیسى , هیستولیز HISTOLYSIS: در طى پوست‌اندازى حتى اگر هیچ‌گونه تغییر شكل مشخصى , طبیعت دگردیسى , دگردیسى در حشرات METAMORPHOSIS , دگردیسى غیرطبیعى پروتتلى و متاتتلى , عوامل عصبى خونى NEUROHUMORAL FACTORS , ساختمان جسم آلاتا CORPORA ALLATUM , پوست‌اندازى در حشراتMOULTING , «تعداد دفعات پوست‌اندازى» , انواع دگردیسى در حشرات , «دگردیسى سادهSIMPLE METAMORPHOSIS » , «حشرات آمتابول AMELABOLOUS INCECTS» , دگردیسى كامل COMPLETE METAMORPHOSIS , "دگردیسى در تریپس" , دگردیسى در خانواده آلورودیده ALEURODIDAE , انواع لاروها TYPES OF LARVAE , «انواع شفیره‌ها TYPES OF PUPAE» , فرمونهاى حشرات PHEROMONES , جوامع حشرات INSECT SOCIETIES , ملخ‌ها GRASSHOPPERS amp; LOCUSTS , تشریح عمومى و بیولوژى ملخ‌ها , , دیاپوز تخم ملخ‌ها , مراحل رشد پوره‌ها , بلوغ در ملخ‌ها , پرواز دسته‌اى در طول روز , پروازهاى گله‌اى SWARM WANDERING , دوره‌ى زندگى ملخ دریایى , مهاجرت ملخ دریایى , سالهاى طغیان و سالهاى عدم تحرك , ملخ آسیایى LOCUSTA MIGRATORIA MIGRATORIA , تغذیه ملخ‌ها , «مهاجرت گله‌اى SWARM MIGRATIONS» , مهاجرت گله‌اى در ملخ مراكشى DOCIOSTAURUS MAROCCANUS , ملخ ایتالیایى CALLIPTAMUS ITALICUS , مهاجرت نژادهاى جغرافیایى ملخ جنسLOCUSTA(ملخ آسیایى) , كنترل ملخ دریایى و سایر ملخ‌ها , سن گندم EURYGASTER INTEGRICEPS , سن EURYGASTER MAURA L. , سن‌ هاى متعلق به خانواده‌ى PENTATOMIDAE , سن آئیلیا فوركولاAELIA FURCULA FIEB , سن آئیلیا ملانوتا AELIA MELANOTA FIEB , كنترل غیرشیمیایى سن گندم و سابقه آن در ایران , شپشك غول‌آساى ریشه گندم , شته معمولى گندم SCHIZAPHIS GRAMINUS , شته سبز گندمSITOBION AVENAE , شته روسى گندمDIURAPHIS NOXIA (MORDVILKO) , سوسكهاى قهوه‌اى غلات AMPHIMALON CAUCASICUS GYLL , گونه آنیزوپلیا اوستریاكا ANISOPLIA AUSTIACA , گونه آنیزوپلیالوكاسپیسANISOPLIA LEUCASPIS CASTELNAU , دشمنان طبیعى و راههاى كنترل غیرشیمیایى , , تریپس گندم HAPLOTHRIPS TRITICI , سوسك برگ‌خوار غلات LEMA MELANOPUS L. , مینوز برگ‌خوار غلاتSYRINGOPAIS TEMPERALLA , زنبور ساقه‌خوار غلات CEPHUS PYGMAEUS L. , كرم ساقه‌خوار برنج CHILO SUPPRESSALIS WALKER , نحوه خسارت: , مبارزه: , كرم سبز برنج NARANGE AENESCENS , شب‌پره تك نقطه‌اى برنجMYTHIMNA UNIPUNCTATA HOWORTH , كرم ذرت یا ساقه‌خوار نیشكر SESAMIA CRETICA , مناطق انتشار و نحوه خسارت: , نحوه مبارزه با كرم ذرت , مبارزه‌ى شیمیایى: به علت اینكه در مراحل معینى لارو كرم ذرت قادر به دخول به داخل , كرم ساقه‌خوار ذرت یا ساقه‌خوار اروپایى ذرت , نحوه خسارت: , شته ریشه چغندرقند SMYNTHURIODES BETAE WEST , شته ریشه چغندرقندPEMPHIGUS FUSCICORNIS , لیتایا بیدچغندرقندSCROBIPALPA OCELLATELLA BOYD , روش‌هاى كنترل لیتا , مبارزه شیمیایى بالیتا , برگ‌خوار چغندرقند یا كارادرینا SPODOPTERA EXIGUA HB , اگروتیس سژتوم SCOTIA SEGTUM SCHIFF , اگروتیس ایپسیلون SCOTIA IPSILON HUFN , اگروتیس پرونوبا NOCTUA PRONUBA , سرخرطومى‌هاى آفت چغندرقندGENUS: CONORRHYNCHUS , گونه خرطوم كوتاه چغندرقندCONORRHYNCHUS BREVIROSTRIS , سرخرطومى‌هاى LIXUS چغندرقند , گونه LIXUS SUBTILIS , گونهLIXUS INCANESCENSیا خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند, , سرخرطومى‌هاى متعلق به جنسBOTHYNODERES , سرخرطومى چغندرقند BOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS , سرخرطومى چغندرقند BOTHYNODERES OBLIQUEFASCIATUS , سوك برگ‌خوار چغندرقند , حشره بالغ: , مراحل رشد لاروى: , سوسك پلى‌فیلاPOLYPHYLLA OLIVIERI CAST , مگس چغندرقندPEGOMYA HYOSCYAMI (PANZER) , سوسك اگریوت و كرم مفتولى ریشه AGRIOTES OBSCURES L , پروانه جوانه‌خوار مو OCNOGYNE LOEWII , مگس خربزه MYIOPARDALIS PARDALINA BIG , مگس پیازHYLEMIA ANTIQUE MEIG , هلیوتیس یا كرم قوزه پنبه یا كرم گوش ذرت , كك چغندرقند , سرخرطومى یونجه HYPERA VARIABILIS HERBST , سرخرطومى تخمدان شبدر APION (PROTAPION) TRIFOLII L. , سوسك كلرادویى سیب‌زمینى LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY , شته سیاه باقلا APHIS FABAE SCOPOLI , شته سبز و صورتى نخود ACYRTOSIPHON PISUM (HARRIS) , شته خیار APHIS GOSSYPII , شته مومى كلم BREVICORYNE BRASSICAE (LINNAEUS) , پروانه گاما AUTOGRAPHA GAMMA L. , تریپس توتونTHRIPS TABACI , سپیده كلم PIERIS RAPAE L. , آبدزدك GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA L. , مبارزه بیولوژیكى با آبدزدك: در ایالت فلوریدا آمریكا گونه‌هاى آبدزدك موجود عبارتند , , كفشدوزك خربزه EPILACHNA CHRYSOMELINA F. , كرم‌خاردار پنبه EARIAS INSULANA BOISDUVAL , خانواده‌ى مگس‌هاى سفید یا ALEYRODIDAE یا(=ALEURODIDAE) , عسلك پنبه BEMISIA TABACI , مگسك سفیدTRIALEURODES VAPORARIUM , منابع آفات گیاهان زراعى , پسیل زیتون EUPHYLLURA OLIVINIA (COSTA) , پروانه‌فرى یا كرم خراط , پروانه كرم جگرىCOSSUS COSSUS , سوسك چوبخوار شاخك بلند درختان رژاسه , سوسك پولن‌خوار سیاه OXYTHEREA FUNESTA PODA , سوسك پولن‌خوار بورEPICOMETIS HIRTA PODA , زنجره مو CICADATRA OCHREATA , ابریشم باف ناجور (شب‌پره كولى) اصطلاح عامیانه انگلیسى GYPSY MOTH , كرم سیب LASPEYRESIA POMONELLA L. , روشهاى مورد استفاده در كنترل كرم سیب , دشمنان طبیعى كرم سیب , كرم به EUZOPHERA BIGELLA , لیسه سیبHYPNOMEUTA MALINELLUS ZELL , سوسك برگ‌خوار درختان مثمره و غیرمثمره , سوسك چوب‌خوار كاپنودیس تتبریونیس CAPNODIS TENEBRIONIS L. , كاپنودیس كاربوزا , سوسك چوبخوار درختان میوه , گونه اسفنوپترا دواچى SPHENOPTERA DAVATCHI DESCARPEBTRIES , سوسك پوست‌خوار مدیترانه‌اى درختان میوه , سرخرطومى گیلاسRHYNCHITES AURATUS SCOP , سرخرطومى درختان میونه دانه‌دار و هسته‌دار , , پروانه رگ سیاه APORIA CRATEGI L. , پروانه برگ‌خوار پسته THAUMETOPOEA SOLITARIA FREYER , سنگ گلابى STEPHANITIS PYRI F. , مگس گیلاسRHAGOLETIS CERASI , مگس مدیترانه‌اى میوه CERATITIS CAPITATA (WIEDEMAN) , كرم آلو CYDIA FUNEBRANA , كرم گلوگاه انار SPECTROBATES CERATONIAE ZELL , كرم هلو یا تارتن شرقى هلو GRAPHOLITA MOLESTA , نقش موریانه‌ها به عنوان آفت محصولات كشاورزى و مبارزه با آن‌ها , موریانه خرما MICROCEROTERMES DIVERSUS SILV , زنجرك گل سرخEDWARDSIANA ROSAE , فوق خانواده‌ى شته‌ها APHIDOIDAE , شته‌هاى خانواده ORDER: HOMOPERA; APHIDIDAE , شته آردى آلو HYALOPTERUS PRUNI (GEOFFROY) , شته‌ى سیاه هلو BRACHYCAUDUS PERSICAE (PASSERINI) , شته سبز هلو MYZUS PERSICAE (SULZER) , شته اسپیره‌ى یا شته سبز مركبات APHIS SPRIAECOLA PATCH , شته سبز سیبAPHIS POMI DE GEER , شته مومى یا شته خونى سیبERISOMA LANIGERUM (HAUSMANN) , شته‌ى آرد آلودگلابى DYSAPHIS PYRI (BOYER DE FONSOLOMBE) , پسیل گلابى PSYLLA PYRICOLA FORSTER , فوق خانواده شپشك‌ها SUPERFAMILY COCCOIDEA , خصوصیات اهمیت اقتصادى خسارت و ضررهاى متداول شپشك‌ها براى گیاهان , شپشك سپردار پستهSALICICOLA PISTACIAE (LINDINGER ) , شپشك سپردار تبریزى سالیسیكولا كرماننسیس , شپشك سپردار پسته , شپشك‌هاى سپردارLEPIDOSAPHES SHIMER , گونه‌هاى شپشك‌هاى گروه LEPIDOSAPHES ULMI , سپردار بید , شپشك سپردارLEPIDOSAPHES ULMI (LINNAEUS ) , سپردار زرد پستهLEPIDOSAPHES PISTACIAE ARCHANGELSKAYA , سپردار قهوه‌اى پسته , شپشك سپردار انار LEPIDOSAPHES GRANATI KORONEOS , سپردار بنفش زیتونPARLATORIA OLEAE (COLVÉE ) , شپشك زیتونSAISETTIA OLEAE (BERNARD) , شپشك سپردار كالیفرنیایى یا شپشك سن ژوزه , , سپردار قهوه‌اى مركبات , سپردار معمولى خرماPARLATORIA BLANCHARDI , شپشك شفاف خرما PALMASPIS PHOENICIS (RAMACHANDRA RAO) , شپشك نخودى اسفرولوكانیوم پروناسترى , شپشك استرالیایى ICERYA PURCHASI , اصول مبارزه با شپشك , كنه‌ها ACARI , كنه‌هاى خانواده ERIOPHYIDAE , كنه اریوفید انجیر ERIOPHYES FICUS , كنه زنگار مركباتPHYLLOCOPTRUTA OLEIVORA , كنه‌ى تار عنكبوتى یا كنه‌ى دو نقطه‌اى TETRANYCHUS URTICAE , كنه قرمز اروپایى درختان میوهPANONYCHUS ULMI , كنه گالى گلابى ERIOPHYES PYRI PANGST , آفات انبارى , خسارت پرندگان بر روى غلات , حلزون قهوه‌اى مركبات CAUCASOTACHEA LENCORANEA (MOUSS) , جوندگان ایران , سوراخ‌ها و لانه‌هاى موش‌ها: , موش سیاهRATTUS RATTUS , موش نروژىRATTUS NORVEGICUS , موش خانگى MUS MUSCULUS , موش شكولGLIS GLIS CASPICUS SATUNIN () , موش ورامینNESOKIA INDICA DRAY , موش میوه‌خوار DYROMUS NITEDULA , موش آبى ARVICOLA TERRESTRIS , فهرست منابع مورد استفاده در قسمت آفات درختان میوه , , الف منابع فارسى , انواع تقسیم‌بندى آفت‌كش‌ها , تقسیم‌بندى آفت‌كش‌ها برحسب مواد شیمیایى مشتق شده , تقسیم‌بندى آفت‌كش‌ها از لحاظ نحوه‌ى‌ عمل , تعریف سم , سمیت , دز (DOSIS یا DOSE): , دز آستانه (THRESHOLD DOSE): , مقاومت آفات در مقابل آفت‌كش‌ها ,مقاومت طبیعى ,مقاومت اكتسابى ACQUIRED ,مقاومت انفرادى: ,مقاومت گروهى:‌ ,مقاومت متلاقى RESISTANCECROSS :‌ , مبارزه تلفیقى INTEGRATED PEST CONTROL , سم‌زدایى از لباس‌هاى كارگران سمپاش , وسایل محافظت شخصى كارگران سمپاش , از بین بردن بقایاى سموم , فرمولاسیون آفت‌كش‌ها ,پودرها POWDERS: ,پودر وتابلWETTABLE POWDERSیا پودرهاى قابل تعلیق در آب ,گرانول‌ها GRANULES , ,محلول سموم شیمیایى ,مواد غلیظ قابل امولسیفیه شدن EMULSIFIED CONCENTRATES ,امولسیون‌هاى معكوس (INVERTED EMULSIONS) ,كپسول‌هاى كوچك حاوى سموم شیمیایى , محلول‌پاشى SPRAYING , معایب محلول‌پاشى , تركیبات شیمیایى كلردار ORGANOCHLORINE INSECTICIDES , متابولیسم حشره‌كش‌هاى كلره در بدن یك حشره یا سایر موجودات زنده ,د.د.ت D.D.T ,لنیدین ,توكسافن TOXAPHEN: ,اندوسولفانENDOSULFAN , كنه‌كش‌هاى اختصاصى ,تترادیفون TETRADIFON ,دیكوفول DICOFOL ,پلكتران PLICTRAN ,اومایت OMITE , سموم ارگانوفسفره , دى نیتروفنل‌هاDINITROPHENOLS , جونده كش‌ها RODENTICIDES ,فسفوردوزنگ (P ZN ): ,املاح تالیوم به ویژه سولفات تالیوم (TISO): ,تركیبات كومارینى یا ضدانعقاد خون:‌ , مبارزه با حلزون در باغات , حشره‌كش‌هاى تهیه شده از مشتقات گیاهى BOTANICAL INSECTICIDES , نیكوتین NICOTINE , روتنون ROTENONE , سابادیلاSABADILLA , ریانیا RYANIA , پیرتروم PYRETHRUM , سنریژیست‌ها یا فعال كننده‌ها SYNERGISTS OR ACTIVATORS , نیم یا عصاره‌ى درخت چریشAZADIRACHTIN = NEEM , كنترل بیولوژیكى , استراتژى‌ها و اهداف كنترل بیولوژیكى: , عوامل كنترل بیولوژیكى میكرو و ماكرو , , عوامل بیمارى‌زا , ویروس‌ها:‌ , قارچ‌هاى بیمارى‌زا حشرات ENTOMOPATHOGENIC FUNGI , بوورین BEAUVERIN , نماتودهاى اندوپارازیت حشرات , تنظیم كننده‌هاى رشد حشرات , نقش بالتورى‌ها در كنترل بیولوژیكى , تكنیك‌هاى تولید انبو و رهاسازى , تكثیر به صورت رهاسازى تزریقى , تكثیر با استفاده از رهاسازى سیل آسا , حفظ و نگهدارى بالتورى‌هاى موجود CONSERVATION , موارد شكست كنترل بیولوژیكى با استفاده از بالتورى‌هاى سبز , استفاده عملى از كفشدوزك‌ها در كنترل بیولوژیكى , كنه شكارگر PHYTOSEILUS PERSIMILIS , تحقیقات مربوط به كنه‌هاى شكارگر خانواده‌ى فیتوزئیده در ایران , استفاده از زنبورها در مبارزه‌ى بیولوژیكى با آفات , تعریف مبارزۀ‌ بیولوژیكى: استفاده از دشمنان طبیعى و عوامل بیمارى‌زا جهت تقلیل ,فوق خانواده‌ى CHALCIDOIDAE , تولید انبوه جهت رهاسازى تجارتى زنبور تریكوگراما در كشورهاى مختلف دنیا ,فوق خانواده‌ىICHNEUMONOIDEA , زنبورهاى متعلق به خانواده‌ىAPHIDIIDAE , زنبورهاى خانواده‌ىICHNEUMONOIDAE ,فوق خانواده‌ىPROCTOTRUPOIDEA , دوبالان پارازیت , مقدمه‌اى بر زیان‌هاى مبارزه شیمیایى با آفات , مبارزه‌ى تلفیقى INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) , مثال‌هاى مبارزه‌ى تلفیقى با آفات (IPM) , مثال اول مبارزه‌ى تلفیقى در كانادا , مثال دوم مبارزه‌ى تلفیقى با آفات در كالیفرنیا امریكا آفریقاى جنوبى , , مثال سوم مبارزه‌ى تلفیقى در مورد آفات برنج در جنوب شرقى آسیا , روش زراعى (CULTURAL METHODS) , تله‌ى فرمونىPHEROMONE TRAPS , تعریف فرمون (PHEROMONES) , روش پریشان كردن , گیاهان ترانس‌ژنیك TRANSGENIC PLANTS , برنامه‌ى تست آفت‌كش‌ها در رابطه با اثر آن‌ها بر روى پرداتورها و پارازیت‌ها قارچ‌هاى , انتوموپاتوژن و نماتودهایى كه در كنترل بیولوژیكى استفاده مى‌شوند ,, تفسیر اعداد و حروف لاتین موجود در جدول تأثیر سموم بر پرداتورها و پارازیت‌ها , الف منابع خارجى , ب منابع فارسى فصل هشتم كنترل شیمیایى بیولوژیكى و تلفیقى , تصاویر رنگى آفات
شناسه : oai:iup.ir/2985
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1389/11/10
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.