×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ش‍رح‌ ك‍اف‍ي‍ه‌ (ش‍رح‌ گ‍ي‍پ‍ائ‍ي‌)
پدیدآورندگان : علي بن محمد جرجاني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

وضعیت نشر : ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌
یادداشت : ,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ک‍ل‍م‍ه‌ ل‍ف‍ظ وض‍ع‌ ل‍م‍ع‍ن‍ی‌ م‍ف‍رد. م‍ع‍ن‍ی‌ ک‍ل‍م‍ه‌ در اص‍ل‌ ل‍غ‍ت‌ ی‍ک‌ س‍خ‍ن‌ اس‍ت‌ و م‍ع‍ن‍ی‌ وی‌ در اص‍طلاح‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ... اع‍راب‌ ف‍ع‍ل‌ ج‍اری‌ ب‍ر ح‍رف‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ ک‍ل‍م‍ه‌ دی‍گ‍ری‍س‍ت‌ در اص‍ل‌ ل‍غ‍ت‌ ی‍ک‌ ب‍ال‍ص‍واب‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍اف‍ی‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍روف‍ی‌ اس‍ت‌ از اب‍ن‌ح‍اج‍ب‌ (ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وع‍م‍رو ع‍ث‍م‍ان‌ب‍ن‌ ع‍م‍ر م‍ال‍ک‍ی‌ م‍ت‍وف‍ی‌ ب‍س‍ال‌ ۶۴۶ه‍.ق‌) ب‍زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آن‍ق‍در دق‍ی‍ق‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ن‍ح‍وی‌ اس‍لام‌ اغ‍ل‍ب‌ ب‍ش‍رح‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ان‍د چ‍ون‌ ش‍رح‌ رض‍ی‌ و ش‍رح‌ ج‍ام‍ی‌ و ام‍ث‍ال‌ آن‌ ه‍م‍گ‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ ن‍ح‍و ع‍ال‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. ام‍ا ش‍رح‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ف‍ارس‍ی‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌، و ظاه‍را ع‍ل‍ت‌ ش‍رح‌ و ن‍گ‍ارش‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‍رس‍ی‍د ش‍ری‍ف‌ ب‍ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ در ن‍ه‍ای‍ت‌ ت‍ه‍ی‍دس‍ت‍ی‌ م‍ی‍زی‍س‍ت‍ه‌ و از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ ع‍ای‍دی‌ و وس‍ائ‍ل‌ گ‍ذران‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ ق‍وت‌ روزان‍ه‌ خ‍ود ای‍ن‌ ش‍رح‌ را ب‍رای‌ پ‍س‍ر ک‍ل‍ه‌پ‍زی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و در ق‍ب‍ال‌ آن‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ خ‍وراک‌ خ‍ود ک‍رده‌ اس‍ت‌ از ای‍ن‍ج‍اس‍ت‌ ک‍ه‌ آن‍را ش‍رح‌ گ‍ی‍پ‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ز م‍ی‌ن‍ام‍ن‍د. ش‍رح‌ ب‍ص‍ورت‌ ش‍رح‌ و م‍ت‍ن‌ ب‍س‍ی‍ار م‍ف‍ی‍د و ع‍ال‍م‍ان‍ه‌ اس‍ت‌. رک‌. ک‍ش‍ف‌ ال‍ظن‍ون‌: ۱۳۷۰ ک‍اف‍ی‍ه‌) و آن‌ ب‍س‍ال‌ ۱۲۷۹ه‍.ق‌ در ه‍ن‍د چ‍اپ‌ ش‍ده‌ ب‍ن‍گ‍ری‍د ب‍ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ار: ۱۰۲۵
شناسه : oai:nlai.ir/7400
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/13
تاریخ تغییر رکورد : 1390/3/24
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.