×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي خدام در ماه ربيع‌الثاني
پدیدآورندگان : -
نوع : نامشخص
جنس : Document
صاحب محتوا :

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توصیفگر : ‎۲۸۹
حكاك
الراجي عبدالجواد الحسيني (مهر؟)
اسدالله الشريف خادم باشي (مهر‎۱۳۱۱)
سهام الملك، مهدي قلي ميرزا بن محمد ولي، متولي باشي استان قدس رضوي، ؟-‎۱۳۲۲ق
محمد الرضوي (مهر؟)
مجدالملك، ميرزا تقي خان بن حاجي ميرزا محمد خان، وزير وظايف، ‎۱۲۷۸-؟
رضوي، ميرزا ابوالقاسم بن محمد كريم، وكيل استانه
مديرالتوليه شريف، ميرزا اسدالله بن عبدالعلي، خادم باشي كشيك دوم
زنان
عبده عباس الحسيني (مهر‎۱۲۸۸)
ملامحمد رضا، شيخ الاسلام
‎۱۹۹
طبيب
اصف الدوله شيرازي، ميرزا عبدالوهاب خان بن محمد جعفرخان، متولي باشي استان قدس رضوي، ‎۱۲۴۲-؟
سيف السادات (مهر؟)
ميرزا اقا بابا، فراش باشي كشيك اول
عبده احمد الحسيني (مهر؟)
صدرالممالك (مهر‎۱۳۱۳)
عبده محمد تقي الرضوي (مهر؟)
شهاب الدين رضوي، شهاب الدين علي، سررشته دار دفترخانه
مجدالاباء شريف حسيني همداني، ميرزا محمد اسماعيل، مستوفي
الراجي الله محمد رضا (مهر؟)
الراجي الله شهاب الدين علي الرضوي (مهر؟)
عليرضا (مهر؟)
‎۱۶۲
ركن التوليه رضوي، ميرزا علي رضا بن عبدالحسين، سركشيك اول
‎۴۶۳، ۴۵۷
حافظ الصحه، ميرزا محمد حسن خان، رييس دارالشفاء
معين الغرباء موسوي، ميرزا محمد اسماعيل بن عبدالوهاب، محرر دفترخانه، ؟-‎۱۳۱۰ق
عليرضا الرضوي (مهر؟)
شمس العلماء حسيني، محمد بن عبدالوهاب، خادم باشي كشيك سوم
حق التوليه
ملك الشعراء صبوري، محمد كاظم بن محمد باقر، شاعر، ۱۲۵۹-‎۱۳۲۲ق
سيف السادات، حاجي ميرزا عبدالباقي، خادم كشيك چهارم
‎۲۰۳
طلبه
وامنوا بما نزل علي محمد (مهر؟)
ركن التوليه رضوي، حاجي ميرزا عبدالحسين بن محمد مهدي، سركشيك اول، ؟-‎۱۳۲۰ق
محمود الرضوي (مهر‎۱۳۱۲)
بلورفروش
اسدالله الحسيني (مهر؟)
ميرزا محمد حسن بن عبدالحسين، مستوفي مسجد گوهر شاد
ميرزا ابراهيم خان، امين تذكره
كشيك هاي پنج گانه
حسيني، حاجي سيد عباس، ضابط
ملك الحكما (مهر؟)
غلات
فخرالاطباء، عليرضا، خادم كشيك اول
مستمري
دستورالعمل هاي اداري
۳۹۹، ‎۴۶۳، ۴۵۷
ملامحمد، محرر
محمد تقي (مهر؟)
حريرفروش
رضوي، محمد تقي بن رضا، مشرف كتابخانه
خادم كشيك اول
انيس الدوله، فاطمه بنت نور محمد، خادم ضريح، ؟-‎۱۳۱۴ق
الراجي محمد علي الحسيني سنه (مهر؟)
‎۱۱۵، ۱۲۳، ۲۵۹
رضوي، ميرزا محمود، نايب پيشخدمت
انتظام الدوله، خادم كشيك چهارم
موقوفه عليشاهي
ميرزا عبدالعلي، ضابط
مشيرالتجار محمد تقي (مهر‎۱۳۱۲)
عبدالله الحسيني خادم باشي (مهر؟)
ميرزا نصرالله، محرر
مشاغل
حقوق و دستمزدها (نقدي)
افتخار العلماء، حاج شيخ حسين، خادم كشيك چهارم
سيف الملك، وجيه الله ميرزا بن سلطان احمد ميرزا، وزير جنگ، ۱۲۷۵-‎۱۳۳۸ق
عبده الراجي عبدالعلي (مهر‎۱۳۰۹)
اعتضادالتوليه شريف حسيني، حاجي ميرزا عبدالرضا بن ابوالحسن، سركشيك پنجم
حسيني، حاجي سيد احمد، رييس روضه خوان
صدرالممالك حسيني، ميرزا محمد علي بن محمد حسين، متولي باشي استان قدس رضوي، ؟-‎۱۳۱۹ق
‎۲۶۵
مشيرالتجار، محمد تقي، خادم كشيك چهارم
عزيز السلطان، غلام علي خان بن ميرزا محمد خان، خادم كشيك سوم، ۱۲۹۶-‎۱۳۵۸ق
گندم
حاجي ميرزا محمد تقي، طبيب باشي
‎۱۰۹
خواجه
‎۴۲۱
غلام حسين خان، پيشخدمت ناصرالدين شاه
دبيرالتوليه حسيني، ميرزا عبدالله، خادم باشي كشيك چهارم
کارکنان
فخرالملك، ابوالحسن خان، پيشخدمت ناصرالدين شاه
‎۲۹۱، ۴۲۵
حسيني، ميرزا اسدالله، خوشنويس باشي
دفتراحكام
واعظ
حاجي ميرزا زين العابدين، طبيب
دربان
‎۱۳۹
عبدالجواد الحسيني (مهر؟)
‎۲۸۳
حقوق و دستمزدها (جنسي)
مزرعه شاه طغاي (مشهد)
ميرزا محمد رضا بن ملا باقر، نايب الزياره عليشاه
‎۴۱۳، ۴۲۹
عمادالتوليه حسيني رضوي، ميرزا عبدالجواد بن عبدالكريم، سركشيك سوم
اقبال السلطنه، رضاخان بن اسماعيل، عكاس باشي دربار، ۱۲۵۹-‎۱۳۰۷ق
حاجب الدوله، جعفر قلي خان، خادم كشيك چهارم
‎۳۳۹، ۳۶۵
عطار
صدرالسادات الحسيني (مهر؟)
امين السلطنه، حاجي محمد علي خان، رييس صندوق خانه، ؟-‎۱۳۴۰ق
دبيرالتوليه (مهر‎۱۳۱۱)
ميرزا ابوالقاسم، منشي
‎۴۴۳، ۴۶۱
‎۲۰۵
معين التجار، حاجي محمد، خادم كشيك چهارم
‎۴۵۹
‎۱۱۸، ۲۹۷
برخي صفحات
‎۳۲۷
صدرالسادات حسيني، سيدهادي، خادم كشيك سوم
قوام التوليه رضوي، ميرزا ذبيح الله بن حاجي ميرزا محمد جعفر، مهردار
نصيرالتوليه، ميرزا محمد، تحويلدار كل
ابن عبدالكريم ابوالقاسم الرضوي (مهر؟)
‎۱۱۸، ۱۶۵
‎۳۹۳
‎۲۰۴
ملك الشعراء (مهر‎۱۲۹۹)
رضوي، حاجي ميرزا عبدالعلي، خادم باشي كشيك پنجم
الراجي ذبيح الله الرضوي (مهر؟)
نظام التوليه (مهر‎۱۳۰۳)
اعتمادالتوليه، ميرزا محمد شفيع بن محمد حسن، سررشته دار كل، ؟-‎۱۳۱۵ق
‎۱۱۸
يا باقرالعلوم و العالمين شيخ الفقرا و المساكين باقر (مهر؟)
‎۳۱۵
‎۳۹۷
كاغذ نقش برجسته
محمد اسماعيل معين الغربا (مهر؟)
جيره
صراف
‎۱۹۳
كشيك نويس (مهر‎۱۳۱۰)
سرايدار
موقوفات مهدي قلي بيگ
موقوفه معين التجار
معين البكاء حسيني، سيد محمد بن حاجي سيد هاشم، خادم كشيك دوم
‎۱۸۷
‎۱۴۵
‎۲۱۳
‎۳۸۹
مواجب
‎۲۴۷
اعتضادالتوليه (مهر؟)
‎۳۴۷
نقيب الاشراف (مهر؟)
نظام التوليه، ميرزا محمد، سركشيك چهارم
رضوي، حاجي ميرزا محمد حسن بن محسن، ناظر كارخانه خادمي
عبده عبدالعلي (مهر؟)
حاجي ميرزا ابوالقاسم ابراهيم، مصحح كتابخانه
ذاكر
‎۱۲۳
‎۱۶۵
حسيني، ابوالقاسم، مستوفي
محمد حسن ابن محسن الرضوي (مهر؟)
‎۲۶۷
‎۱۲۹
‎۱۵۷
‎۳۹۱
نايب الخدمه
‎۳۲۳
دفترخانه
شيخ الفقرا، شيخ محمد باقر، خادم كشيك اول
حاجي ميرزا محمد خان، مستوفي
ركن العداله، خادم كشيك چهارم
مدرسه فاضل خان
ميرزا علي رضا، مستوفي
حق عشريه
فرزندان
‎۱۱۷
مزرعه اشتفتر (مشهد)
اكثر صفحات
‎۳۰۷
‎۱۷۱
‎۴۰۹
‎۴۲۳
ابوالقاسم (مهر‎۱۳۱۱)
‎۱۲۱
خزانه دار
‎۱۵۳
‎۱۳۱۳ق
‎۱۸۱
‎۱۹۵
مرسوم
‎۱۴۷
‎۴۰۱
‎۴۵۵
موقوفات عراق
‎۱۵۹
‎۳۸۷
‎۳۹۹
‎۳۰۱
العبد محمد (مهر؟)
‎۱۹۱
‎۴۶۵
مصارف وقف
‎۱۵۵
اجاره بها
‎۴۶۱
قبض وصول
‎۲۰۹
موقوفات خاصه
‎۱۷۵
روضه خوان
وضعیت نشر : ۱۳۱۳
مشخصات فیزیکی : مشخصات ظاهری:صفحات:‎۴۶۸ , خط:فارسي ـ سياق
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۶۵۲۶
شناسه : 1230895
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/1/28
تاریخ تغییر رکورد : 1399/5/23
ملحقات : وضعيت نسخه / نوع سند / پدیدآور:اصلطبقه بندي سند:مهمنحوه تهيه:توليدي
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.