×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ساماندهي بافت فرسوده با تأكيد بر رويكرد استراتژيك( CDS )نمونه موردي: محدوده پنچتن شهرداري منطقه 4 مشهد
پدیدآورندگان : مهدي عمراني شريف آباد (پديدآور)
رشيد صحابي (پديدآور)
وحيد يوسف پورطرقي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : هفتمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تأكيد بر راهبردهاي توسعه شهري
خلاصه : يكي از اركان مهم و تعيينكننده درروند توسعه، پويايي و پايايي هر جامعه شهري، سياستگذاري وبرنامهريزي جامع جهت ساماندهي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري ميباشد، زيرا كه اين بخش از برنامهريزي و سياستگذاري ضمن حفاظت از ميراث تاريخي فرهنگي از آنجا كه منطبق با ساختارهاي زيستمحيطي و فرهنگي جامعه شهري ميباشد، توسعه پويا و پايدار شهر را به دنبال خواهد داشت.مديريت و برنامهريزي ساماندهي بافتهاي فرسوده شهر ميتواند ضمن ارتقاء سطح كيفي استانداردهاي زندگي اهالي محله، سبب پايداري توسعه در تمامي ابعاد زندگي شهري ازجمله شرايط زيستمحيطي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شود. مقاله حاضر بر آن است، با استفاده از مدل راهبرد توسعه شهري ( CDS ( جايگاه بافت فرسوده منطقه 4 را به لحاظ برخورداري از شاخصهاي مدل CDS به دست آورد. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي تحليلي ميباشد و از مطالعات كتابخانهاي و پيمايش ميداني درمحدوده مورد مطالعه استفادهشده است. جامعه آماري شامل 642،642 نفر جمعيت منطقه ميباشد كه با استفاده از روش كوكران حجم نمونه برابر 484 پرسشنامه محاسبه گرديد. علاوه بر اين تعداد 43 پرسشنامه نيز در بين مديران شهري مرتبط توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل يافتهها از نرمافزار Spss و با آزمون T-Test استفاده شده است. يافته هاي حاصل از مطالعه بيانگر اين واقعيت است كه بافت فرسوده منطقه 4 شهرداري مشهد از لحاظ شاخصهاي راهبرد توسعه شهري CDS از ديدگاه كارشناسان با 41.3 در وضعيتمناسبي قرار داشته و از ديد شهروندان با . 61 ، در وضعيت خوبي قرار ندارد. كه اين اعداد نشاندهنده آن است كه ديدگاه كارشناسان از عدد 612 ميانگين نظري پرسشنامه بيشتر و برعكس ديد شهروندان از آن ميانگين كمتر ميباشد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-URBANPLANING07-URBANPLANING07_087.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/11/30
تاریخ تغییر رکورد : 1394/11/30
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.