×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ش‍رح‌ دي‍وان‌ خ‍اق‍ان‍ي‌
پدیدآورندگان : -
نوع : تصوير
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

وضعیت نشر : اواخ‍ر ق‍رن‌ ی‍ازده‍م‌
یادداشت : آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ ک‍ش‍ور س‍خ‍ن‍وری‌ و س‍ل‍طان‍ی‌ ف‍ل‍ک‌ ب‍داع‍ت‌ گ‍س‍ت‍ری‌ س‍زاوار س‍ل‍طان‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍لاغ‍ت‌ ... ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ... ک‍ه‌ ت‍را ازی‍ن‌ ب‍ازب‍ن‍گ‍رد در وص‍ول‌ ت‍را ب‍م‍ن‌ ارزان‍ی‌ دارد. وال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اب‍ت‍داآ ن‍ال‍ه‌ از ن‍اس‍ازگ‍اری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ه‌ س‍ر م‍ی‌ده‍د و م‍ی‌گ‍وی‍دب‍اخ‍ر ه‍ر ن‍اب‍خ‍ردی‌ از خ‍رد دم‌ م‍ی‍زن‍د و ه‍ر ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ از ع‍ل‍م‌ خ‍ود را ع‍ال‍م‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ م‍ی‌دان‍د و ب‍ع‍د ب‍س‍ت‍ی‍ز ب‍ا ع‍رف‍ی‌ م‍ی‌پ‍ردازد و م‍ی‌گ‍وی‍د ای‍ن‌ ن‍ادان‌ ب‍ا ت‍ره‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ ش‍ع‍ر ب‍اف‍ت‍ه‌ اغ‍ل‍ب‌ ب‍زرگ‍ان‌ دان‍ش‌ را م‍ورد ح‍م‍ل‍ه‌ ق‍رار م‍ی‌داده‌ اس‍ت‌ از آن‍ج‍م‍ل‍ه‌ اش‍ع‍ار خ‍اق‍ان‍ی‌ را ک‍ه‌ درب‍اره‌ از م‍ی‌گ‍وی‍د ب‍ی‍ش‌ از پ‍ان‍ص‍د ب‍ی‍ت‌ از اش‍ع‍ار خ‍اق‍ان‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ م‍ع‍ن‍ی‌ ک‍ردن‌ ن‍ی‍س‍ت‌. م‍ن‌ چ‍ون‌ ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار از ش‍ن‍ی‍دم‌ ب‍ش‍رح‌ دی‍وان‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍م‌ و دری‍ن‌ ک‍ار ف‍رزن‍دم‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ن‍ی‍ز م‍ش‍وق‌ م‍ن‌ ب‍ود او ای‍ن‌ ش‍رح‌ را ب‍ا ای‍ن‌ ب‍ی‍ت‌ از ق‍ص‍ی‍ده‌ ش‍ی‍ن‍ی‍ه‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ آغ‍از ک‍رده‌ اس‍ت‌. دل‌ م‍ن‌ پ‍ی‍ر ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ اس‍ت‌ و م‍ن‌ طف‍ل‌ زب‍ان‍دان‍ش‌ دم‌ س‍ر ع‍ش‍رو س‍رزان‍و و پ‍س‍ت‍ان‍ش‌. ب‍اخ‍ر ن‍س‍خ‍ه‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
شناسه : oai:nlai.ir/5019
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/9
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما
1394/05/26
م
1
4
پاسخ به دیدگاه
کتاب دانلود نشدونظری ندارم

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.