×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: شيمي گروههاي عاملي - جلد اول
پدیدآورندگان : شهناز رستمي زاده (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : خواجه نصيرالدين طوسي ، چاپ اول-1376
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , , , , فصل اول , مقدمه , گروههاى عاملى در هیدروكربنها , گروههاى عاملى در آلكانهاى استخلاف شده , ساختار آلكانها , نامگذارى , صورتبندى , خواص فیزیكى آلكانها , منابع صنعتى آلكانها , روشهاى آزمایشگاهى تهیه الكانها , واكنشها , هالوژندار شدن متان , گرماى واكنش , انرژى فعالسازى (Ea) , پیشرفت واكنش و حالت گذار , سرعت واكنش , واكنش‌پذیرى نسبى هالوژنها با متان , هالوژندار شدن آلكانهاى بالاتر , پایدارى رادیكالها , واكنش‌پذیرى نسبى آلكانها در هالوژندار شدن , برم‌دار شدن آلكانهاى بالاتر , فرضیۀ هاموند , اكسایش آلكانها (سوختن) , تفكافت (پیرولیز) , شناسایى آلكانها , سیكلو آلكانها , نامگذارى , خواص فیزیكى , ایزومرهاى هندسى , تهیۀ سیكلو آلكانها , واكنشهاى تركیبهاى حلقوى , , صورتبندى و پایدارى سیكلو آلكانها , گرماى احتراق , صورتبندى سیكلو پروپان سیكلوبوتان و سیكلوپنتان , صورتبندى‌هاى سیكلوهگزان , سیكلوهگزانهاى استخلاف شده , سیكلوهگزانهاى دو استخلافى , تمرینات , , فصل دوم شیمى فضایى , مقدمه , كایرالیتى , صفحه آئینه‌اى و تقارن , فعالیت نورى , چرخش ویژه , نامگذارى انانتیومرها: سیستم R و S , پیكربندى نسبى و مطلق , تصویر فیشر , چگونگى تبدیل تصاویر فیشر به یكدیگر بدون تغییر پیكربندى مطلق , روش ساده براى تعیین پیكربندى R و S با استفاده از تصاویر فیشر , دیاستریومرها , تركیبهاى مزو , نامگذارى تركیبهایى كه بیش از یك مركز كایرال دارند , , خواص فیزیكى دیاستریومرها , خلوص نورى , ایزومرى فضایى در تركیبهاى حلقوى , ایجاد یك مركز كایرال و سنتز انانتیومرها , هیدروژنهاى انانتیوتوپیك و دیاستریو توپیك , تركیبهاى كایرال بدون كربن كایرال , اهمیت زیست شناختى انانتیومرها , جداسازى انانتیومرها , تمرینات , , فصل سوم آلكیل هالیدها , مقدمه , نامگذارى , ساختار آلكیل هالیدها , خواص فیزیكى , تهیه آلكیل هالیدها , مكانیسم واكنشها (گسست جور و گسست ناجور) , واكنشهاى آلكیل هالیدها , واكنشهاى جانشینى SN (مكانیسم و سینتیك) , ‌شیمى فضایى واكنش SN , عمومیت واكنش SN , اثر ساختار بر واكنش SN , اثر قدرت هسته‌دوست در واكنش SN , اثر گروه ترك‌كننده , اثر حلال بر واكنش SN , واكنش جانشینى هسته‌دوستى درجه اول (واكنش SN) , كربوكاتیونها , ساختار و پایدارى كاتیونها, , اثرات استخلاف بر واكنش SN , اثرات گروه ترك‌كننده , شیمى فضایى واكنش SN , اثرات حلال , نوآرایى در واكنشهاى SN , سولولیز , مقایسه واكنش SN و SN , واكنشهاى حذفى آلكیل هالیدها , سینتیك و مكانیسم واكنش E , شیمى فضایى واكنش E , شیمى فضایى حذف E در مشتقهاى سیكلوهگزان , جهت‌گیرى حذف E , سینتیك و مكانیسم واكنش E , تصویر اوربیتالى و انرژى در مكانیسم E , اثر ساختار بر واكنش E , مقایسه حذف E و E , حذف در مقابل جانشینى , كاهش آلكیل هالیدها , كاربرد آلكیل هالیدها , شناسایى آلكیل هالیدها , تمرینات , , بخش چهارم آلكنها , مقدمه , ساختار آلكنها , نامگذارى آلكنها , میزان اشباع‌نشدگى , ایزومرى در آلكنها , پایدارى آلكنها , خواص فیزیكى , تهیه آلكنها , واكنشهاى آلكنها, , افزایش الكتروندوستى , افزایش هیدروژن هالیدها , قاعده ماركونیكف , شیمیى فضایى افزایش هیدروژن هالیدها به پیوند دوگانه , افزایش هیدروژن برمید (افزایش عكس ماركونیكف) , افزایش آب , آبدار شدن غیرمستقیم آلكنها , افزایش هالوژنها , شیمیى فضایى افزایش هالوژن به پیوند دوگانه , تشكیل هالوهیدرین , اكسید جیوه‌دار شدن جیوه‌زدایى , هیدروبوردار شدن اكسایش , شیمیى فضایى هیدروبوردار شدن , مكانیسم افزایش رادیكالىHBr(افزایش عكس ماركونیكف) , افزایش سایر رادیكالها , افزایش كاربین , دیمر شدن آلكنها , پلیمر شدن آلكنها , هیدروژندار شدن آلكنها , اكسایش آلكنها , اپوكسى‌دار شدن , هیدروكسیل‌دار شدن , اكسایش توأم با گسسته شدن پیوند , ازونولیر (ازون كافت) , شناسایى آلكنها , تمرینات , , فصل پنجم الكلها و دیولها , , مقدمه , ساختار الكلها , نامگذارى الكلها , نامگذارى دیولها , خواص فیزیكى , منابع الكلهاى صنعتى مهم , تهیه الكلها , واكنشهاى الكلها , الكلها به عنوان اسید و باز , تركیب با سولفونیل كلریدها (تشكیل مسیلات و توسیلات) , واكنش الكلها با هیدروهالیك اسیدها , واكنش الكلها با هالیدهاى فسفر , واكنش الكلها با تیونیل كلرید , آب‌زدایى از الكلها , اكسایش الكلها , كاهش الكلها , واكنشهاى دیولها , تیولها , تمرینات اضافى , , فصل ششم سولفیدها و اپوكسیدها , مقدمه , نامگذارى اترها سولفیدها و اپوكسیدها , ساختار و خواص فیزیكى اترها , تهیه اترها , روشهاى آزمایشگاهى تهیه اترها , واكنشهاى اترها , اترهاى تاجى , تهیه سولفیدها , خواص شیمیایى سولفیدها , تهیه اپوكسیدها , واكنشهاى اپوكسیدها , گسسته شدن اپوكسیدها در محیط اسیدى , , گسسته شدن اپوكسیدها در محیط قلیایى , كاهش اپوكسیدها , اتر الكلها و اتر دیولهاى مجاور , تمرینات اضافى , , فصل هفتم آلكینها و دى‌انها , مقدمه , ساختار الكترونى تركیبهاى استیلنى , نامگذارى آلكینها , خواص فیزیكى آلكینها , اسیدیته آلكینها , منابع صنعتى , روشهاى تهیه , واكنشهاى آلكینها , هیدروژندار شدن , افزایش الكتروندوستى , افزایش هیدروژن هالیدها , افزایش هالوژن , افزایش آب , افزایش رادیكالى , هیدروبوردار شدن اكسایش , , اكسایش , شناسایى تركیبهاى استیلنى , موارد استفاده آلكین‌ها , دى‌انها , تصویر اوربیتالى دى‌انها , تصویر اوربیتالى مولكولىو بوتادى‌ان , تهیه دى‌انها , افزایش هیدروژن هالیدها به دى‌انهاى مزدوج , سرعت در برابر تعادل (افزایش ودر مقابل و ) , واكنش دیلز آلدر , شیمى فضایى واكنش دیلز آلدر , تمرینات اضافى , پاسخ به تمرینات بین فصل
شناسه : oai:iup.ir/2535
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/10/23
تاریخ تغییر رکورد : 1390/1/23
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.