×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: هيدروليك لوله ها
پدیدآورندگان : حامدي , محمدحسين (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : خواجه نصيرالدين طوسي ، چاپ اول-1380
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست مطالب , , , , , , مقدمه , فصل اول جریان پابرجا در لوله‌ها , جریان ورقه‌اى در لوله‌ها , معادله توزیع سرعت , معادله افت بار , رابطه بین تنش برشى و ضریب اصطكاك , جریان متلاتم در لوله‌ها , تنش برشى متلاتم , معادله توزیع سرعت , معادله ضریب اصطكاك , تقسیم‌بندى زبرى اصطكاك جدار لوله , افت طولى لوله‌ها , رابطه دارسى ویسباخ , رابطه هازن ویلیامز , رابطه مانینگ , افت‌هاى موضعى در لوله‌ها , افزایش ناگهانى قطر لوله ضریب افت طول معادل , كاهش ناگهانى قطر لوله , افزایش تدریجى قطر لوله , كاهش تدریجى قطر لوله , محل اتصال لوله به مخزن , خم‌ها , شیرها و اتصالات , تمرین‌ها , , فصل دوم محاسبات لوله‌كشى , اندازۀ فشار در نقاط مختلف شبكه , , میانگین سرعت و انتخاب قطر لوله , اتصال لوله‌ها به روش سرى , اتصال لوله‌ها به روش موازى , اتصال لوله‌ها به روش انشعابى , اتصال لوله‌ها به روش شبكه‌اى , سیستم شبكه‌اى با حلقه داخلى , سیستم شبكه‌اى با شبه حلقه , برنامه رایانه‌اى براى حل سیستم شبكه‌اى , تمرین‌ها, , فصل سوم جریان ناپابرجا و تراكم ناپذیر , جریان ناپابرجاى تدریجى بین دو مخزن با ارتفاعات متغیر , جریان ناپابرجاى تدریجى از سرریز با بار متغیر , جریان ناپابرجاى تدریجى به هنگام عبور سیال از شیر , معادلات حركت در جریان ناپابرجاى تراكم ناپذیر , محاسبه افزایش فشار حاصل از بسته شدن تدریجى شیر , مطالعه بستن یا باز كردن تدریجى قسمتى از شیر , محاسبه زمان لازم براى برقرارى جریان پابرجا به هنگام باز كردن شیر , مخازن تعادل , معادله پیوستگى , معادله دینامیك , مطالعه باز و بسته كردن سریع شیر بدون در نظر گرفتن افت بار , مطالعه باز و بسته كردن خطى شیر بدون در نظر گرفتن افت بار , مطالعه تغییر جزئى و ناگهانى بده جریان با در نظر گرفتن افت بار , مطالعه قطع كامل و ناگهانى بده جریان همراه با افت بار , مطالعه افزایش ناگهانى بده جریان با در نظر گرفتن افت بار, , محاسبه انتگرال معادلات دیفرانسیل معمولى با استفاده از روش عددى , الف روش مرحله به مرحله‌اى , ب روش تفاضل متناهى , ج روش اولر , تمرین‌ها , , فصل چهارم جریان ناپابرجا و تراكم پذیر , فرضیات جریان , مشخصه‌هاى مختلف موج , مراحل مختلف توزیع موج , انواع موج , بررسى تغییرات فشار , بستن سریع وبطى شیر , معادلات دیفرانسیل جریان , معادله حركت , معادله پیوستگى , سرعت پیشروى موج , لوله محتوى مایع و گاز , لوله محتوى مایع , فرمول آلیوى , برنامه رایانه‌اى محاسبه سرعت موج , معادلات انتگرالى جریان , معادلات انتگرال جریان با در نظر گرفتن شرایط مرزى , حل معادلات انتگرالى جریان به روش آلیوى , بررسى تحلیلى معادلات انتگرالى جریان و آلیوى به هنگام بستن , ناگهانى شیر , بررسى تحلیلى معادلات آلیوى , بررسى تحلیلى معادلات انتگرالى جریان , حل معادلات انتگرالى جریان به روش جبرى , حل معادلات انتگرالى جریان به روش ترسیمى , مطالعه بستن ناگهانى و كامل شیر , مطالعه بستن تدریجى و كامل شیر , , مطالعه بستن نسبى شیر , مطالعه باز كردن كامل و نسبى شیر , مطالعه بستن تدریجى با در نظر گرفتن افت بار , افزایش فشار در نقاط داخلى لوله , افزایش فشار حاصل از قطع پمپ , حل معادلات انتگرالى جریان به روش رایانه‌اى , تمرین‌ها , , پیوست‌ها , پیوست الف. نمودار افت فشار در لوله‌هاى اصلى , پیوست ب. نمودار افت فشار در لوله‌هاى فرعى , پیوست الف. جدول محاسبه افت فشار در لوله‌هاى اصلى (mm/= ε) , پیوست ب. جدول محاسبه افت فشار در لوله‌هاى فرعى (mm/= ε) , پیوست ج. جدول محاسبه افت فشار در لوله‌هاى فرعى و مستعمل , (mm/= ε) برحسب سرعت و براساس فرمول كلبروك , پیوست الف. نمودار باردن جهت محاسبه ضریب اصطكاك , از فرمول كلبروك (براى ƒ زیاد و Re كم) , پیوست ب. نمودار باردن جهت محاسبه ضریب اصطكاك , از فرمول كلبروك (براى ƒ متوسط و Re متوسط) , پیوست ج. نمودار باردن جهت محاسبه ضریب اصطكاك , از فرمول كلبروك (براى ƒ كم و Re كم) , پیوست . نمودار باردن براى محاسبه افت فشار از رابطه , (دارسى ویسباخ) , پیوست الف. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه افت بار , , در سیستم متریك (با ضریب = C) , پیوست ب. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه افت بار , در سیستم متریك (با ضریب C بینتا ) , پیوست الف. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه افت بار , در سیستم انگلیسى (با ضریب = C) , پیوست ب. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه افت بار , در سیستم انگلیسى (با ضریبC بینتا ) , پیوست الف. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه بده حجمى , (یا دیگر مشخصه‌هاى جریان) در سیستم متریك , (با ضریب = C) , پیوست ب. نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه بده حجمى , (یا دیگر مشخصه‌هاى جریان) در سیستم متریك , (با ضریب C بینتا ) , پیوست . نمودار هازن ویلیامز براى محاسبه افت بار در سیستم , انگلیسى (با ضریب = C) , پیوست الف. نمودار معادله مانینگ در لوله‌ها در سیستم متریك , (با ضریب /= n) , پیوست ب. نمودار معادله مانینگ در لوله‌ها در سیستم انگلیسى , (با ضریب /= n) , پیوست . برنامه رایانه‌یى براى محاسبه ضریب اصطكاك براساس , فرمول كلبروك , پیوست الف. برنامه رایانه‌یى در اتصال لوله‌ها به روش موازى , پیوست ب. برنامه رایانه‌یى در اتصال لوله‌ها به روش انشعابى , پیوست ج. برنامه رایانه‌یى در اتصال لوله‌ها به روش شبكه یى , پیوست . برنامه رایانه‌یى براى محاسبه ارتفاع سطح آب در مخزن تعادل , پیوست . برنامه رایانه‌یى براى محاسبه سرعت پیشروى موج , پیوست . برنامه رایانه‌یى براى محاسبه ضربه قوچ , پیوست . فهرست نمادها , , پاسخ تمرین‌ها , , فهرست منابع , واژه‌نامه فارسى به انگلیسى , واژه‌نامه انگلیسى به فارسى , فهرست راهنما
شناسه : oai:iup.ir/2492
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/10/23
تاریخ تغییر رکورد : 1390/1/23
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.