×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مكانيك كوانتومي مولكولي (ويراست سوم)
پدیدآورندگان : فريدمن , آر. اس. (پديدآور)
رامبد، رامين (مترجم)
پي. دبليو اتكينز (پديدآور)
نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

وضعیت نشر : چاپ اول - 1388
مشخصات فیزیکی : وزیری
فهرست مطالب : فهرست , , , پیشگفتار , , مقدمه و آشنایى , تابش جسم سیاه , , ظرفیتهاى گرمایى , اثرهاى فوتوالكتریك و كامپتون , طیفهاى اتمى , دوگانگى ماده , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , مبانى مكانیك كوانتومى , عملگرها در مكانیك كوانتومى , . ویژه تابعها و ویژه مقدارها , . نمایشها , . جابه‌جایى و ناجابه‌جایى , . ساختن عملگرها , . عملگرهاى خطى , . انتگرالگیرى از عملگرها, , اصول موضوع مكانیك كوانتومى , . حالتها و تابعهاى موج , . دستور بنیادى , . نتیجۀ اندازه‌گیریها , . تفسیر تابع موج , . معادلۀ‌ تابع موج , . جداسازى معادلۀ‌ شرودینگر , , عملگرهاى هرمیتى , . تعریفها , . نمادگذارى براكت دیراك , . خواص عملگرهاى هرمیتى, , جداسازى حالتها: مكملیت , اصل عدم قطعیت , . به‌دست آوردن رسمى اصل , . نتایج اصل عدم قطعیت , . عدم قطعیت در انرژى و زمان , تكامل زمانى و قوانین پیوستگى , ماتریسها در مكانیك كوانتومى , . عناصر ماتریس , . قطرى‌كردن هامیلتونى , امكان‌پذیرى معادلۀ شرودینگر , . انتشار نور , . انتشار ذرات , . گذار به مكانیك كوانتومى , مسائل , براى مطالعۀ‌ بیشتر, , حركت خطى و نوسانگر هماهنگ , مشخصه‌هاى تابع موجهاى پذیرفتنى , برخى ملاحظات عمومى دربارۀ‌ معادلۀ شرودینگر , . انحناى تابع موج , . جوابهاى كیفى , . پیدایش كوانتش , . نفوذ به ناحیه‌هاى ناكلاسیكى‌ , حركت انتقالى , . انرژى تكانه , , . اهمیت ضرایب , . چگالى شار , . بسته‌هاى موج , نفوذ به داخل و از میان سدها , . دیوار پتانسیل بینهایت ضخیم , . سد با پهناى متناهى , . سد پتانسیل اِكارت , ذره در جعبه , . جوابها , . ویژگیهاى جوابها , . چاه مربعى دوبعدى , . واگنى , نوسانگر هماهنگ , . جوابها , . خصوصیات جوابها , . حد كلاسیكى , بازنگرى به انتقال: ماتریس پراكندگى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , حركت چرخشى و اتم هیدروژن , ذرۀ روى حلقه , . هامیلتونى و معادلۀ شرودینگر , . تكانۀ زاویه‌اى , . شكلهاى تابع موجها , . حد كلاسیكى , ذرۀ روى كره , . معادلۀ شرودینگر و حل آن , . تكانۀ زاویه‌اى ذره , , . خواص جوابها , . چرخانۀ صلب , حركت در میدان كولنى , . معادلۀ شرودینگر براى اتمهاى هیدروژن , . جداسازى مختصات نسبى , . معادلۀ شرودینگر شعاعى , . احتمالات و تابع توزیع شعاعى , . اوربیتالهاى اتمى , . واگنى اتمهاى هیدروژنى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر, , تكانۀ زاویه‌اى , عملگرهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عملگرها و روابط جابه‌جایى آنها , . مشاهده‌پذیرهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عملگرهاى سوق , تعریف حالتها , . اثر عملگرهاى سوق , . ویژه مقدارهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عنصرهاى ماتریسى تكانۀ زاویه‌اى , . ویژه تابعهاى تكانۀ زاویه‌اى , . اسپین , تكانه‌هاى زاویه‌اى سیستمهاى مركب , . مشخص كردن حالتهاى جفت‌شده , . مقادیر مجاز تكانۀ زاویه‌اى كل , . مدل بردارى تكانه‌هاى زاویه‌اى جفت‌شده , . رابطۀ بین طرحها , , . جفت‌شدگى تكانه‌هاى زاویه‌اى مختلف , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , نظریۀ گروه , تقارن اشیاء , . عملها و عنصرهاى تقارن , . رده‌بندى مولكولها , حساب تقارن , . تعریف گروه , . جدولهاى ضرب گروه , . نمایشهاى ماتریسى , . خواص نمایشهاى ماتریسى , . مشخصه‌هاى نمایشها , . مشخصه‌ها و رده‌ها , . نمایشهاى تحویل‌ناپذیر , . قضیه‌هاى تعامد بزرگ و كوچك , نمایشهاى تحویل‌یافته , . تحویل نمایشها , . پایه‌هاى مبتنى بر تقارن , خاصیتهاى تقارن توابع , . تبدیل اوربیتالهاى P , . تجزیۀ پایه‌هاى حاصلضرب مستقیم , . گروههاى حاصلضرب مستقیم , . انتگرالهاى صفرشونده , . تقارن واگنى , گروه تمام چرخشى , . مولدهاى چرخش , . نمایش گروه تمام چرخشى , . تكانه‌هاى زاویه‌اى جفت‌شده , كاربردها , , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , روشهاى تقریبى , نظریۀ اختلال مستقل از زمان , . اختلال سیستم دو ترازى , . سیستمهاى چند ترازى , . تصحیح مرتبۀ اول انرژى , . تصحیح مرتبۀ اول تابع موج , . تصحیح مرتبۀ دوم انرژى , . توضیحاتى راجع به عبارتهاى اختلال , . تقریب بستارى , . نظریۀ‌ اختلال براى حالتهاى واگن , نظریۀ‌ تغییر , . نسبت ریلى , . روش ریلى ریتز , قضیۀ هلمن فاینمن , نظریۀ‌ اختلال وابسته به زمان , . رفتار وابسته به زمان سیستم دوترازى , . فرمول ربى , . سیستمهاى چندترازى: تغییر ثابتها , . اثر اختلال ثابت كه به آرامى اعمال مى‌شود , . اثر اختلال نوسانى , . آهنگ گذار به حالتهاى پیوستارى , . احتمالهاى گذار اینشتین , . طول عمر و عدم قطعیت انرژى , , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , طیفهاى اتمى و ساختار اتمى , طیف هیدروژن اتمى , . انرژى گذارها , . قواعد گزینش , . گشتاورهاى مدارى و مغناطیسى اسپینى , . جفت‌شدگى اسپین اوربیت , . ساختار ظریف طیفها , . نمادهاى جمله و جزئیات طیفى , . طیف تفصیلى هیدروژن , ساختار هلیم , . اتم هلیم , . حالتهاى برانگیختۀ هلیم , . طیف هلیم , . اصل پاؤلى , اتمهاى چندالكترونى , . نفوذ و حفاظت , . تناوبى‌بودن , . اوربیتالهاى اتمى اسلیتر , . میدانهاى خودسازگار , . نماد جمله‌ها و گذارهاى اتمهاى چند الكترونى , . قواعد هوند و انرژیهاى نسبى جمله‌ها , . سایر طرحهاى جفت‌شدگى , اتمها در میدانهاى خارجى , . اثر زیمان بهنجار , . اثر زیمان نابهنجار , . اثر اشتارك , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , مقدمه‌اى بر ساختار مولكولى , , تقریب بورن اوپنهایمر , . فرمولبندى تقریب , . یك كاربرد: مولكول یون هیدروژن , نظریۀ اوربیتال مولكولى , . تركیبهاى خطى اوربیتالهاى اتمى , . مولكول هیدروژن , . برهم‌كنش پیكربندى , . مولكولهاى دو اتمى , . مولكولهاى دو اتمى ناجور هسته , نظریۀ اوربیتال مولكولى مولكولهاى چند اتمى , . تركیبهاى خطى منطبق بر تقارن , . سیستمهاى Π مزدوج , . نظریۀ میدان لیگاند , . جنبه‌هاى دیگرى از نظریۀ میدان لیگاند , نظریۀ نوار در جامدات , . تقریب تنگ بست , . مدل كرونیگ پنى , . مناطق بریلوئن , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , محاسبه ساختار الكترونى , روش میدان خودسازگار هارترى فوك , . فرمولبندى روش , . روش هارترى فوك , . محاسبات هارترى فوك محدود و نامحدود , , . معادلات روتان , . گزینش مجموعۀ پایه , . صحت محاسباتى و مجموعۀ پایه , همبستگى الكترون , . توابع حالت پیكربندى , . برهم‌كنش پیكربندى , . محاسبات CI , . روشهاى چندپیكربندى و چندمرجعى , . نظریۀ اختلال چندجزئى مولر پله‌ست , نظریۀ تابعگان چگالى , روشهاى گرادیانى و خواص مولكولى , روشهاى نیم‌تجربى‌ , . سیستمهاى الكترون Π مزدوج , . چشمپوشى از همپوشى دیفرانسیلى , بسته‌هاى نرم‌افزارى براى محاسبات ساختار الكترونى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , چرخشها و ارتعاشهاى مولكولى , گذارهاى طیف‌بینى , . جذب و گسیل , . فرایندهاى رامان , چرخش مولكولى , . ترازهاى انرژى چرخشى , . واپیچش گریز از مركزى, , . قواعد گزینش چرخشى محض , . قواعد گزینش رامان چرخشى , . آمار هسته‌اى , ارتعاش مولكولى , . ترازهاى انرژى ارتعاشى مولكولهاى دواتمى , . نوسان ناهماهنگ , . قواعد گزینش ارتعاشى , . طیفهاى ارتعاشى چرخشى مولكولهاى دواتمى , . گذارهاى رامان اتعاشى مولكولهاى دواتمى , ارتعاشهاى مولكولهاى چنداتمى , . مدهاى بهنجار , . قواعد گزینش ارتعاشى براى مولكولهاى چنداتمى , . نظریۀ گروه و ارتعاشهاى مولكولى , . اثرهاى ناهماهنگى , . نیروهاى كوریولیس , . دوبرابرشدگى وارون , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , گذارهاى الكترونى مولكولى , حالتهاى مولكولهاى دواتمى , . موارد جفت‌شدگى هوند , . واجفتیدگى و دوبرابر شدن Λ , . قواعد گزینش , گذارهاى وایبرونیك , . اصل فرانك كاندن , . ساختار گذارهاى وایبرونیك , طیفهاى الكترونى مولكولهاى چنداتمى , . ملاحظات تقارنى , . فام‌سازها , . گذارهاى مجاز وایبرونیكى, , . گذارهاى سه‌تایى یكتایى , سرنوشت گونه‌هاى برانگیخته , . واپاشى ناتابشى , . واپاشى تابشى , . بقاى تقارن اوربیتالى , . واكنشهاى الكتروحلقه‌اى , . واكنشهاى حلقه‌زایى , . واكنشهاى الكتروحلقه‌اى نورشیمیایى , . واكنشهاى حلقه‌زایى نورشیمیایى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , خواص الكتریكى مولكولها , پاسخ به میدانهاى الكتریكى , . پارامترهاى پاسخ مولكولى , . قطبش‌پذیرى الكتریكى استاتیك , . قطبش‌پذیرى و خواص مولكولى , . قطبش‌پذیریها و طیف‌بینى مولكولى , . قطبش‌پذیریها و نیروهاى پاشیدگى , . اثرهاى پس‌افتادگى , خواص الكتریكى توده‌اى , . گذردهى نسبى و پذیرفتارهاى الكتریكى , . مولكولهاى قطبى , . ضریب شكست , فعالیت نورى , . دوشكستى دایره‌اى و چرخش نورى , , . قطبش القاشدۀ مغناطیسى , . قدرت چرخشى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , خواص مغناطیسى مولكولها , توصیف میدانهاى مغناطیسى , . پذیرفتارى مغناطیسى , . پارامغناطیس , . توابع بردارى , . مشتقهاى توابع بردارى , . پتانسیل بردارى , اختلالهاى مغناطیسى‌ , . هامیلتونى اختلال , . پذیرفتارى مغناطیسى‌ , . چگالى جریان , . چگالى جریان دیامغناطیسى‌ , . چگالى جریان پارامغناطیسى‌ , پارامترهاى تشدید مغناطیسى‌ , . ثابتهاى حفاظت , . سهم دیامغناطیسى‌ در حفاظت , . سهم پارامغناطیسى‌ در حفاظت , . مقدار G , . جفت‌شدگى اسپیناسپین , . برهم‌كنشهاى فوق‌ظریف , . جفت‌شدگى اسپیناسپین هسته‌اى, , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , نظریۀ پراكندگى , فرمولبندى رویدادهاى پراكندگى , . سطح مقطع پراكندگى , . حالتهاى پراكندگى مانا , . معادلۀ‌ پراكندگى انتگرالى , . تقریب بورن , حالتهاى پراكندگى ماناى پاره‌موجى , . پاره موجها , . معادلۀ‌ پاره‌موج , . تابع موجهاى شعاعى ذرۀ آزاد , . تغییر فاز پراكندگى , . تغییر فاز و سطح مقطعهاى جذب , . پراكندگى با چاه مربعى كروى , . زمینه‌ها و تشدیدها , . فرمول برایت ویگنر , . عنصر ماتریس پراكندگى , پراكندگى چندكانالى , . كانالهاى پراكندگى , . حالتهاى پراكندگى ماناى چندكانالى , . برخوردهاى ناكشسان , . پراكندگى واكنش‌پذیر , . ماتریس S و تشدیدهاى چندكانالى , مسائل , براى مطالعۀ‌ بیشتر , , اطلاعات اضافى‌ , مكانیك كلاسیك , . كنش , . تكانۀ بندادى , . قضیۀ ویریال , . جرم كاهیده , جوابهاى معادلۀ شرودینگر , . حركت بسته‌موجها , . نوسانگر هماهنگ: جواب از طریق فاكتورگیرى , . نوسانگر هماهنگ: جواب استاندارد , . معادلۀ‌ موج شعاعى , . تابع موج زاویه‌اى , . انتگرالهاى مولكولى , . معادله‌هاى هارتى فوك , . تابع گرین , . یكانى‌بودن ماتریس S , نظریۀ گروه و تكانۀ زاویه‌اى , . تعامد توابع پایه , . ضرایب جفت‌شدگى بردار , خواص طیف‌بینى , . گذارهاى دوقطبى الكتریكى , . قدرت نوسانگر , . قواعد جمع , . مدهاى بهنجار:‌ یك مثال , میدان الكترومغناطیسى , . معادله‌هاى ماكسول , . پتانسیل بردارى دوقطبى , روابط ریاضى , . خواص بردارى , . ماتریسها , , پیوستجدولهاى مشخصه و حاصلضربهاى مستقیم , , پیوستضرایب جفت‌شدگى بردار , , جواب مسائل برگزیده , , نمایه
شناسه : oai:iup.ir/3690
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/11/19
تاریخ تغییر رکورد : 1391/11/13
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما
1392/07/06
سیدعبدالمجید حسینی
0
0
پاسخ به دیدگاه
سلام و خسته نباشید
لطفا راهنمایی فرمایید چگونه میتونم در اسرع وقت این کتاب رو داشته باشم
ممنونم- حسینی09173730637
1392/07/06
- پوررمضانی
0
0
پاسخ به دیدگاه
صاحب محتوای اصلی این کتاب مرکز نشر دانشگاهی است و هنوز شی دیجیتال آن را در اختیار کنسرسیوم محتوای ملی قرار نداده است.

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.