×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

مكانيك كوانتومي مولكولي (ويراست سوم)
----

پدیدآورندگان :

فريدمن , آر. اس. (پديدآور)
رامبد، رامين (مترجم)
پي. دبليو اتكينز (پديدآور)

نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : چاپ اول - 1388
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : وزیری
خلاصه :
فهرست مطالب : فهرست , , , پیشگفتار , , مقدمه و آشنایى , تابش جسم سیاه , , ظرفیتهاى گرمایى , اثرهاى فوتوالكتریك و كامپتون , طیفهاى اتمى , دوگانگى ماده , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , مبانى مكانیك كوانتومى , عملگرها در مكانیك كوانتومى , . ویژه تابعها و ویژه مقدارها , . نمایشها , . جابه‌جایى و ناجابه‌جایى , . ساختن عملگرها , . عملگرهاى خطى , . انتگرالگیرى از عملگرها, , اصول موضوع مكانیك كوانتومى , . حالتها و تابعهاى موج , . دستور بنیادى , . نتیجۀ اندازه‌گیریها , . تفسیر تابع موج , . معادلۀ‌ تابع موج , . جداسازى معادلۀ‌ شرودینگر , , عملگرهاى هرمیتى , . تعریفها , . نمادگذارى براكت دیراك , . خواص عملگرهاى هرمیتى, , جداسازى حالتها: مكملیت , اصل عدم قطعیت , . به‌دست آوردن رسمى اصل , . نتایج اصل عدم قطعیت , . عدم قطعیت در انرژى و زمان , تكامل زمانى و قوانین پیوستگى , ماتریسها در مكانیك كوانتومى , . عناصر ماتریس , . قطرى‌كردن هامیلتونى , امكان‌پذیرى معادلۀ شرودینگر , . انتشار نور , . انتشار ذرات , . گذار به مكانیك كوانتومى , مسائل , براى مطالعۀ‌ بیشتر, , حركت خطى و نوسانگر هماهنگ , مشخصه‌هاى تابع موجهاى پذیرفتنى , برخى ملاحظات عمومى دربارۀ‌ معادلۀ شرودینگر , . انحناى تابع موج , . جوابهاى كیفى , . پیدایش كوانتش , . نفوذ به ناحیه‌هاى ناكلاسیكى‌ , حركت انتقالى , . انرژى تكانه , , . اهمیت ضرایب , . چگالى شار , . بسته‌هاى موج , نفوذ به داخل و از میان سدها , . دیوار پتانسیل بینهایت ضخیم , . سد با پهناى متناهى , . سد پتانسیل اِكارت , ذره در جعبه , . جوابها , . ویژگیهاى جوابها , . چاه مربعى دوبعدى , . واگنى , نوسانگر هماهنگ , . جوابها , . خصوصیات جوابها , . حد كلاسیكى , بازنگرى به انتقال: ماتریس پراكندگى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , حركت چرخشى و اتم هیدروژن , ذرۀ روى حلقه , . هامیلتونى و معادلۀ شرودینگر , . تكانۀ زاویه‌اى , . شكلهاى تابع موجها , . حد كلاسیكى , ذرۀ روى كره , . معادلۀ شرودینگر و حل آن , . تكانۀ زاویه‌اى ذره , , . خواص جوابها , . چرخانۀ صلب , حركت در میدان كولنى , . معادلۀ شرودینگر براى اتمهاى هیدروژن , . جداسازى مختصات نسبى , . معادلۀ شرودینگر شعاعى , . احتمالات و تابع توزیع شعاعى , . اوربیتالهاى اتمى , . واگنى اتمهاى هیدروژنى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر, , تكانۀ زاویه‌اى , عملگرهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عملگرها و روابط جابه‌جایى آنها , . مشاهده‌پذیرهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عملگرهاى سوق , تعریف حالتها , . اثر عملگرهاى سوق , . ویژه مقدارهاى تكانۀ زاویه‌اى , . عنصرهاى ماتریسى تكانۀ زاویه‌اى , . ویژه تابعهاى تكانۀ زاویه‌اى , . اسپین , تكانه‌هاى زاویه‌اى سیستمهاى مركب , . مشخص كردن حالتهاى جفت‌شده , . مقادیر مجاز تكانۀ زاویه‌اى كل , . مدل بردارى تكانه‌هاى زاویه‌اى جفت‌شده , . رابطۀ بین طرحها , , . جفت‌شدگى تكانه‌هاى زاویه‌اى مختلف , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , نظریۀ گروه , تقارن اشیاء , . عملها و عنصرهاى تقارن , . رده‌بندى مولكولها , حساب تقارن , . تعریف گروه , . جدولهاى ضرب گروه , . نمایشهاى ماتریسى , . خواص نمایشهاى ماتریسى , . مشخصه‌هاى نمایشها , . مشخصه‌ها و رده‌ها , . نمایشهاى تحویل‌ناپذیر , . قضیه‌هاى تعامد بزرگ و كوچك , نمایشهاى تحویل‌یافته , . تحویل نمایشها , . پایه‌هاى مبتنى بر تقارن , خاصیتهاى تقارن توابع , . تبدیل اوربیتالهاى P , . تجزیۀ پایه‌هاى حاصلضرب مستقیم , . گروههاى حاصلضرب مستقیم , . انتگرالهاى صفرشونده , . تقارن واگنى , گروه تمام چرخشى , . مولدهاى چرخش , . نمایش گروه تمام چرخشى , . تكانه‌هاى زاویه‌اى جفت‌شده , كاربردها , , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , روشهاى تقریبى , نظریۀ اختلال مستقل از زمان , . اختلال سیستم دو ترازى , . سیستمهاى چند ترازى , . تصحیح مرتبۀ اول انرژى , . تصحیح مرتبۀ اول تابع موج , . تصحیح مرتبۀ دوم انرژى , . توضیحاتى راجع به عبارتهاى اختلال , . تقریب بستارى , . نظریۀ‌ اختلال براى حالتهاى واگن , نظریۀ‌ تغییر , . نسبت ریلى , . روش ریلى ریتز , قضیۀ هلمن فاینمن , نظریۀ‌ اختلال وابسته به زمان , . رفتار وابسته به زمان سیستم دوترازى , . فرمول ربى , . سیستمهاى چندترازى: تغییر ثابتها , . اثر اختلال ثابت كه به آرامى اعمال مى‌شود , . اثر اختلال نوسانى , . آهنگ گذار به حالتهاى پیوستارى , . احتمالهاى گذار اینشتین , . طول عمر و عدم قطعیت انرژى , , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , طیفهاى اتمى و ساختار اتمى , طیف هیدروژن اتمى , . انرژى گذارها , . قواعد گزینش , . گشتاورهاى مدارى و مغناطیسى اسپینى , . جفت‌شدگى اسپین اوربیت , . ساختار ظریف طیفها , . نمادهاى جمله و جزئیات طیفى , . طیف تفصیلى هیدروژن , ساختار هلیم , . اتم هلیم , . حالتهاى برانگیختۀ هلیم , . طیف هلیم , . اصل پاؤلى , اتمهاى چندالكترونى , . نفوذ و حفاظت , . تناوبى‌بودن , . اوربیتالهاى اتمى اسلیتر , . میدانهاى خودسازگار , . نماد جمله‌ها و گذارهاى اتمهاى چند الكترونى , . قواعد هوند و انرژیهاى نسبى جمله‌ها , . سایر طرحهاى جفت‌شدگى , اتمها در میدانهاى خارجى , . اثر زیمان بهنجار , . اثر زیمان نابهنجار , . اثر اشتارك , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , مقدمه‌اى بر ساختار مولكولى , , تقریب بورن اوپنهایمر , . فرمولبندى تقریب , . یك كاربرد: مولكول یون هیدروژن , نظریۀ اوربیتال مولكولى , . تركیبهاى خطى اوربیتالهاى اتمى , . مولكول هیدروژن , . برهم‌كنش پیكربندى , . مولكولهاى دو اتمى , . مولكولهاى دو اتمى ناجور هسته , نظریۀ اوربیتال مولكولى مولكولهاى چند اتمى , . تركیبهاى خطى منطبق بر تقارن , . سیستمهاى Π مزدوج , . نظریۀ میدان لیگاند , . جنبه‌هاى دیگرى از نظریۀ میدان لیگاند , نظریۀ نوار در جامدات , . تقریب تنگ بست , . مدل كرونیگ پنى , . مناطق بریلوئن , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , محاسبه ساختار الكترونى , روش میدان خودسازگار هارترى فوك , . فرمولبندى روش , . روش هارترى فوك , . محاسبات هارترى فوك محدود و نامحدود , , . معادلات روتان , . گزینش مجموعۀ پایه , . صحت محاسباتى و مجموعۀ پایه , همبستگى الكترون , . توابع حالت پیكربندى , . برهم‌كنش پیكربندى , . محاسبات CI , . روشهاى چندپیكربندى و چندمرجعى , . نظریۀ اختلال چندجزئى مولر پله‌ست , نظریۀ تابعگان چگالى , روشهاى گرادیانى و خواص مولكولى , روشهاى نیم‌تجربى‌ , . سیستمهاى الكترون Π مزدوج , . چشمپوشى از همپوشى دیفرانسیلى , بسته‌هاى نرم‌افزارى براى محاسبات ساختار الكترونى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , چرخشها و ارتعاشهاى مولكولى , گذارهاى طیف‌بینى , . جذب و گسیل , . فرایندهاى رامان , چرخش مولكولى , . ترازهاى انرژى چرخشى , . واپیچش گریز از مركزى, , . قواعد گزینش چرخشى محض , . قواعد گزینش رامان چرخشى , . آمار هسته‌اى , ارتعاش مولكولى , . ترازهاى انرژى ارتعاشى مولكولهاى دواتمى , . نوسان ناهماهنگ , . قواعد گزینش ارتعاشى , . طیفهاى ارتعاشى چرخشى مولكولهاى دواتمى , . گذارهاى رامان اتعاشى مولكولهاى دواتمى , ارتعاشهاى مولكولهاى چنداتمى , . مدهاى بهنجار , . قواعد گزینش ارتعاشى براى مولكولهاى چنداتمى , . نظریۀ گروه و ارتعاشهاى مولكولى , . اثرهاى ناهماهنگى , . نیروهاى كوریولیس , . دوبرابرشدگى وارون , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , گذارهاى الكترونى مولكولى , حالتهاى مولكولهاى دواتمى , . موارد جفت‌شدگى هوند , . واجفتیدگى و دوبرابر شدن Λ , . قواعد گزینش , گذارهاى وایبرونیك , . اصل فرانك كاندن , . ساختار گذارهاى وایبرونیك , طیفهاى الكترونى مولكولهاى چنداتمى , . ملاحظات تقارنى , . فام‌سازها , . گذارهاى مجاز وایبرونیكى, , . گذارهاى سه‌تایى یكتایى , سرنوشت گونه‌هاى برانگیخته , . واپاشى ناتابشى , . واپاشى تابشى , . بقاى تقارن اوربیتالى , . واكنشهاى الكتروحلقه‌اى , . واكنشهاى حلقه‌زایى , . واكنشهاى الكتروحلقه‌اى نورشیمیایى , . واكنشهاى حلقه‌زایى نورشیمیایى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , خواص الكتریكى مولكولها , پاسخ به میدانهاى الكتریكى , . پارامترهاى پاسخ مولكولى , . قطبش‌پذیرى الكتریكى استاتیك , . قطبش‌پذیرى و خواص مولكولى , . قطبش‌پذیریها و طیف‌بینى مولكولى , . قطبش‌پذیریها و نیروهاى پاشیدگى , . اثرهاى پس‌افتادگى , خواص الكتریكى توده‌اى , . گذردهى نسبى و پذیرفتارهاى الكتریكى , . مولكولهاى قطبى , . ضریب شكست , فعالیت نورى , . دوشكستى دایره‌اى و چرخش نورى , , . قطبش القاشدۀ مغناطیسى , . قدرت چرخشى , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , خواص مغناطیسى مولكولها , توصیف میدانهاى مغناطیسى , . پذیرفتارى مغناطیسى , . پارامغناطیس , . توابع بردارى , . مشتقهاى توابع بردارى , . پتانسیل بردارى , اختلالهاى مغناطیسى‌ , . هامیلتونى اختلال , . پذیرفتارى مغناطیسى‌ , . چگالى جریان , . چگالى جریان دیامغناطیسى‌ , . چگالى جریان پارامغناطیسى‌ , پارامترهاى تشدید مغناطیسى‌ , . ثابتهاى حفاظت , . سهم دیامغناطیسى‌ در حفاظت , . سهم پارامغناطیسى‌ در حفاظت , . مقدار G , . جفت‌شدگى اسپیناسپین , . برهم‌كنشهاى فوق‌ظریف , . جفت‌شدگى اسپیناسپین هسته‌اى, , مسائل , براى مطالعۀ بیشتر , , نظریۀ پراكندگى , فرمولبندى رویدادهاى پراكندگى , . سطح مقطع پراكندگى , . حالتهاى پراكندگى مانا , . معادلۀ‌ پراكندگى انتگرالى , . تقریب بورن , حالتهاى پراكندگى ماناى پاره‌موجى , . پاره موجها , . معادلۀ‌ پاره‌موج , . تابع موجهاى شعاعى ذرۀ آزاد , . تغییر فاز پراكندگى , . تغییر فاز و سطح مقطعهاى جذب , . پراكندگى با چاه مربعى كروى , . زمینه‌ها و تشدیدها , . فرمول برایت ویگنر , . عنصر ماتریس پراكندگى , پراكندگى چندكانالى , . كانالهاى پراكندگى , . حالتهاى پراكندگى ماناى چندكانالى , . برخوردهاى ناكشسان , . پراكندگى واكنش‌پذیر , . ماتریس S و تشدیدهاى چندكانالى , مسائل , براى مطالعۀ‌ بیشتر , , اطلاعات اضافى‌ , مكانیك كلاسیك , . كنش , . تكانۀ بندادى , . قضیۀ ویریال , . جرم كاهیده , جوابهاى معادلۀ شرودینگر , . حركت بسته‌موجها , . نوسانگر هماهنگ: جواب از طریق فاكتورگیرى , . نوسانگر هماهنگ: جواب استاندارد , . معادلۀ‌ موج شعاعى , . تابع موج زاویه‌اى , . انتگرالهاى مولكولى , . معادله‌هاى هارتى فوك , . تابع گرین , . یكانى‌بودن ماتریس S , نظریۀ گروه و تكانۀ زاویه‌اى , . تعامد توابع پایه , . ضرایب جفت‌شدگى بردار , خواص طیف‌بینى , . گذارهاى دوقطبى الكتریكى , . قدرت نوسانگر , . قواعد جمع , . مدهاى بهنجار:‌ یك مثال , میدان الكترومغناطیسى , . معادله‌هاى ماكسول , . پتانسیل بردارى دوقطبى , روابط ریاضى , . خواص بردارى , . ماتریسها , , پیوستجدولهاى مشخصه و حاصلضربهاى مستقیم , , پیوستضرایب جفت‌شدگى بردار , , جواب مسائل برگزیده , , نمایه
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:iup.ir/3690
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/11/19
تاریخ تغییر رکورد : 1391/11/13
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1389/12/22
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
1392/07/06
سیدعبدالمجید حسینی
0
0
پاسخ به دیدگاه
سلام و خسته نباشید
لطفا راهنمایی فرمایید چگونه میتونم در اسرع وقت این کتاب رو داشته باشم
ممنونم- حسینی09173730637
1392/07/06
کارشناس
0
0
پاسخ به دیدگاه
صاحب محتوای اصلی این کتاب مرکز نشر دانشگاهی است و هنوز شی دیجیتال آن را در اختیار کنسرسیوم محتوای ملی قرار نداده است.
منابع دیگر از این نویسنده
نویسنده
مرتب سازی
نام پدیدآور
عنوان
حسن
محمد

تست